Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                                                    POZOR!!! Od 4.3.2023 rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty, neděle a svátky , vždy od 10.00 do 17.00 hod.                             

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE HLÍNA

Slovo starosty - prosinec 2011

Vážení spoluobčané,
právě si prohlížíte nové vydání Hlínských rozhledů a já se na úvod opět pokusím informovat Vás o dění v obci. A protože se blíží závěr roku, tak se soustředím na malou rekapitulaci toho jak obec letos hospodařila, co jsme ze slíbených věcí udělali.

Největší a také finančně nejnáročnější byla další a snad již konečná oprava obecní budovy č.p. 49, bývalé školy. Po počátečních potížích s výběrem firem na provedení oprav, nakonec vše dobře dopadlo a budova již dle mého názoru je v takovém stavu, že v nejbližších letech nebude obec nucena do údržby investovat. A kolik letošní práce stály? Izolace 70 000,-Kč, nová podlaha ve třídě 100 000,-Kč a venkovní fasáda 80 000,-Kč. Celkem 250 000,- Kč přičemž obec na tuto akci získala dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 90 000,-Kč. V letoším roce se poměrně dost financí investovalo do záležitostí týkajících se údržby a péče o veřejná prostranství. Jednak byla provedena kontrola a prořezání vzrostlých stromů v obci ( 60 000,- ), byl zakoupen malotraktor s vlekem a radlicí ( celkem za 155 000,- ) a další drobné věci rozmístěné po obci jako jsou květináče, truhlíky atd.. Investovali jsme také do obecní budovy – hasičky -, zde bylo instalováno elektronické zabezpečovací zařízení v ceně 27 000,-Kč, protože se zlepšujícím se vybavením hasičů je nutné tyto lépe chránit, a byla provedena oprava izolace střechy nad přístavkem hasičky.v ceně 34 000,-Kč. Další plánovanou akcí bylo prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace v Křenové a že se na místě nic nevybudovalo neznamená, že bychom to neřešili a nebo na to zapomněli. V průběhu příprav jsme se rozhodli řešit odvádění dešťové vody z obce v této části přece jen tak, aby to bylo vyřešené na delší dobu. V čem to spočívá? Především v tom, že roury budou uloženy v obecní cestě a vyvedeny na pozemek firmy Madrev, kde bude vybudována jímací nádrž, která plní funkci trativodu a konečně by ustaly potíže s neustálou erozí terénu a následný problém se zasypáváním. V současné době je vypracován projekt na akci a požádáno na stavebním úřadě o vydání územního rozhodnutí k umístění stavby. Zastupitelstvo plánuje realizaci na jaře příštího roku a chtěli bychom požádat o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci programu rozvoje venkova. Další investice, které letos obec vydala, byly za nákup pozemků v obci pro jejich další využití v rámci sportovních a dalších aktivit občanů. K plánovanému nákupu pozemků Na paloučkách jsme v závěru roku ještě koupili od společnosti Madrev a od Pozemkového fondu ČR pozemky v okolí bývalé drůbežárny. Vše v celkové hodnotě zhruba 120 000,-Kč. V současné době zastupitelstvo obce jedná o nabídce odkoupení objektu bývalé drůbežárny a vodovodu, který sloužil bývalému družstvu. Jak to vše dopadne Vás budu informovat příště. Tolik tedy z oblasti investování obecních financí.

V další části bych se v krátkosti zmínil o povinnosti obce postarat se o starší nemocné a již ze zdravotních důvodů nemohoucí spoluobčany zabezpečením pečovatelské služby. Obec Hlína není schopna v plné výši tuto službu zajistit a tak zastupitelstvo na svém zasedání schválilo smlouvu o zajištění pečovatelské služby Městem Ivančice pro občany obce Hlína. Dle této smlouvy potom pracovníci PS Ivančice dle požadavků provádí návštěvy u takto potřebných občanů a obec na základě vyúčtování Městu Ivančice finančně přispívá. Je nutné ještě dodat, že i občan, který o tuto službu požádá je povinen část nákladů uhradit a u Ivančické pečovatelské služby je poplatek 100,- Kč za hodinu. Seznam výkonů, které tato služba poskytuje získáte na obecním úřadě. Tak tolik jenom pro to aby jste věděli, že i tato záležitost je v obci řešena.

Tradičně bohatý společenský život v obci byl v letošním roce posílen ještě o jednu akci, kterou se zastupitelstvo rozhodlo zavést a tím je vítání nově narozených občánků obce. Akce, která by měla mladým rodinám říci, že obec na ně myslí, že si váží toho, že se u nás usadili a hodlají zde svůj život prožít. A samozřejmě těm malým také něco do začátku přidat ve formě finančního daru a dalších. Když jsme na začátku roku tuto záležitost projednávali, nikdo z nás netušil jaký přírůstek nemluvňat obec čeká a o to větší radost a nadšení potom bylo při přípravách slavnostního aktu na obecním úřadě. Jak celá akce probíhala a koho jsme vlastně mezi námi přivítali se dočtete jistě dále v tomto časopise a tak mi dovolte, abych alespoň touto cestou poděkoval všem, kteří se na zdárném průběhu slavnostního odpoledne podíleli a věřil, že se tento obřad stane v obci tradicí i v budoucích letech. 
V závěru jen krátce k záležitosti starosta roku, která je uveřejněna v tomto časopise bych Vám pověděl, že o této akci jsem se dozvěděl krátce před vydáním zpravodaje, dost mě překvapila a tak bych se k tomuto tématu vyjádřil, pokud opět dostanu příležitost, v příštím vydání Hlínských rozhledů.

A protože se blíží konec roku, tak mi v závěru slova dovolte stejně jako v minulých letech, abych Vám nejen svým jménem, ale i jménem celého zastupitelstva obce popřál krásné vánoční svátky plné radosti, lásky, štěstí a božího požehnání a do přicházejícího nového roku zdraví, štěstí, lásku, pochopení a osobní i pracovní úspěchy.
Krásné a veselé svátky a šťastný Nový rok drazí spoluobčané.

Miloš Dostalý
 

Slovo starosty - září 2011

Vážení spoluobčané,
uplynuly tři měsíce, v rukou právě máte nové číslo rozhledů a já se opět pokusím přiblížit Vám dění v obci z pohledu obecního úřadu. Hned v úvodu však musím konstatovat, že nic výjimečného se nestalo a tak na obecním úřadě se řeší průběžně záležitosti, které jsme si naplánovali a o kterých jsem Vás již dříve informoval. Krátce připomenu jednotlivé akce a jejich stav. Prodloužení vodovodu a dešťové kanalizace v ulici Křenové je zpracován projekt a požádáno o stavební povolení, přidáváme ještě v této části opravu asfaltové komunikace, která má spoustu výmolů a je dosti poškozená tekoucí dešťovou vodou. Realizace zřejmě v říjnu. Sanace vlhkého zdiva a oprava venkovní fasády na obecní budově č.p. 49 se nám trochu komplikuje. Potíž je v tom, že firma, se kterou jsme byli dohodnuti na realizaci bohužel své závazky nesplnila a tak jsme nuceni hledat jinou společnost, aby v co nejrychlejším čase práce provedla a mohla být opět po prázdninách místnost využívána pro výtvarnou i další společenskou činnost. Z dalších drobnějších úkolů uvedu, že byl zakoupen vozík za obecní malotraktor a snad již bude obec v úklidových a dalších pracích soběstačná. Byla provedena kontrola a revize všech obecních stromů, prořezání a u některých i zpevnění korun a tak snad již od těchto stromů nehrozí nebezpečí v jejich okolí. V současné době také zastupitelstvo projednává nabídku firmy MADREV k odkoupení pozemků pod bývalou drůbežárnou a v jejím okolí, které tato firma společně s Pozemkovým fondem ČR vlastní. Domnívám se zastupitelstvo tento nákup schválí, protože odhadní cena těchto pozemků není velká a obec získá další prostory za obecním úřadem což posílí záměr vybudovat v těchto místech prostory pro sportovní vyžití obyvatel obce. Další otázkou zůstává nabídka k odkoupení objektu bývalé drůbežárny od společnosti, která ji v současné době vlastní. V tomto případě zastupitelstvo o odkoupení zatím neuvažuje vzhledem k odhadní ceně objektu, ale také vzhledem k tomu zda obec vůbec takovou budovu potřebuje a jaké by bylo do budoucna její využití, provozní náklady a náklady na opravy a údržbu. O všech těchto záležitostech bude na veřejných zasedáních zastupitelstva informováni a pokud na ně přijdete, tak i vy máte možnost se k tomu vyjádřit.

Nyní ještě pár slov k naší rozhledně. V letošním roce se zastupitelstvo rozhodlo na základě žádostí okolních informačních center měst, ale i turistů, upravit otevírací dobu rozhledny o prázdninách na každodenní provoz a v tento okamžik mohu konstatovat, že rozhodnutí bylo správné, protože návštěvnost rozhledny se zvýšila, prodej propagačních materiálů vzrostl, což se projevilo i v příjmech za toto období. Mohu tedy sdělit, že zvýšené náklady na obsluhu rozhledny byly beze zbytku příjmy pokryty a ještě nemalá část zůstala v obecní pokladně.

V závěru svých řádků bych ještě splnil slib z minulého čísla rozhledů a věnoval se záležitosti soudního sporu s manželi Procházkovými. V úvodu malé připomenutí vývoje tohoto sporu.
Manželé Procházkovi koupili v roce 1988 od obce Neslovice obecní budovu č.p.49 a zastupitelstvo obce v roce 1991 podalo žalobu na neplatnost této kupní smlouvy. Soudní spor trval téměř 10 let a v závěru Krajský soud rozhodl o neplatnosti této smlouvy a určil majitelem obec Hlína. Procházkovi rozhodnutí respektovali a z budovy se odstěhovali, současně však uplatnili vůči obci Hlína nárok na vrácení kupní ceny budovy a na vyrovnání se ohledně technického zhodnocení budovy. To vše v roce 2004 a již dříve jsem Vás o podrobnostech informoval. Obec oproti jejich požadavkům uplatnila námitku v podobě neuhrazeného nájemného za dobu, po kterou manželé Procházkovi budovu i se zahradou užívali a žádné nájemné neplatili. Okresní soud Brno-venkov, který spor řešil rozhodl o tom, že Procházkovi mají nárok na vrácení kupní ceny a úhradu nákladů s technickým zhodnocením budovy. V této chvíli tak obec měla vyplatit žalobcům nárokovanou částku a uhradit náklady sporu ( soudní poplatky, znalecké posudky, právníky obou stran sporu) vše v celkové hodnotě téměř 144 000,-Kč. Zastupitelstvo dlouho jednalo o tom, zda se vůči tomuto rozhodnutí odvolat či ne. Hlasováním v poměru 5:3 nakonec bylo rozhodnuto podat prostřednictvím právního zástupce obce odvolání ke krajskému soudu. Odvolání potom bylo pro nás úspěšné a krajský soud výrok okresního soudu zrušil a žalobu v plném rozsahu zamítl. V tomto výroku také určil, že náklady řízení uhradí žalobce, tedy manželé Procházkovi, což se již stalo. A jaké vlastně bylo zdůvodnění ? Dá se říci, že na spor který trval téměř 6 let celkem prosté, jednoduše řečeno spočívající v konstatování, že manželé Procházkovi měli o navrácení kupní ceny žádat obec Neslovice, která jim v roce 1988 nemovitost prodala. V otázce technického zhodnocení budovy potom krajský soud konstatoval, že nárok na její uplatnění již byl promlčen. Toliko tedy vyjádření ze spisů. Ale dovolte, abych ještě k celé záležitosti vyjádřil svůj názor. Tak především vůbec nerozumím a nepochopím jak je možné, že jeden soud rozhodne tak a druhý úplně naopak, asi výklad paragrafů, ale naštěstí pro obec příznivý a na druhé straně se domnívám, že celý spor byl naprosto zbytečný. Když si vzpomenu, že jsme Procházkovým nabízeli vrácení 34 000,-Kč, které obec za budovu od Neslovic obdržela, tak se jim to zdálo bohužel málo a na naši nabídku nepřistoupili, podali žalobu, která pro ně dobře nedopadla. Ale tak to již v životě chodí.
Tak a to by pro tuto chvíli bylo vše a v příštím vydání snad zase nashledanou.

Slovo starosty - červen 2011

Vážení spoluobčané,
právě začínáte listovat dalším vydáním Hlínského zpravodaje, který si získává stále větší oblibu a dle mého názoru zaslouženě a já jsem byl opět požádám o pár řádků k dění v obci a na obecním úřadě. Přemýšlím co Vám sdělit, protože v uplynulém období se celkem nic významného nestalo a tak začnu informací o závěrečném účtu hospodaření obce, který ze zákona musí předkládat každá obec a který schvaluje zastupitelstvo obce. Tento účet, neboli zpráva o tom jak obec v minulém roce hospodařila se svými prostředky, se skládá ze z průvodního slova o pohybu financí, výkazu hospodaření FIN 2-12 dle pokynů ministerstva financí, inventarizace majetku obce, zprávy o provedení kontroly hospodaření a vyúčtování dotací přijatých ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje. Z tohoto dokumentu vyberu pár zajímavostí. Tak především převážnou část příjmů obce, téměř 90%, tvoří daňové příjmy z rozpočtového určení daní a v loňském roce to bylo 3 208 000,-Kč. Nedaňové příjmy se dělí na přijaté dotace a vlastní výdělečnou činnost obce jako jsou pronájmy či správní poplatky nebo vstupné a propagační předměty na rozhledně. V naší obci loni byly přijaty dotace ve výši 355 000,-Kč a příjmy z vlastní činnosti se zastavily na částce 214 000,-Kč. Příjmy celkem tedy ve výši 3 777 000,- Kč. Výdaje v loňském roce byly 3 856 000,-Kč, kdy rozdílná částka byla uhrazena z přebytku hospodaření minulých let. Také letos byl na běžném účtu obce zůstatek ve výši 970 000,- Kč. Další částí závěrečného účtu je zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2010, která neuvádí žádné nesrovnalosti v kontrole majetku obce a říká že obec vlastní majetek ve výši téměř 25 milionů korun. Poslední částí je zpráva o provedení kontroly hospodaření pracovníky kontrolního odboru Jihomoravského krajského úřadu. Zde je uvedeno, že při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky a že nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít vliv na hospodaření územního celku v budoucnosti. Tedy pro nás příznivá. Zde bych ještě uvedl to co v zápise není a to že pracovnice provádějící kontrolu se pochvalně vyjadřovali k vedení účetnictví za což patří poděkování paní Noskové, která má tyto záležitosti na obecním úřadě na starosti.

Na začátku roku jsem Vás informoval o tom co bychom v letošním roce chtěli udělat a tak nyní pár slov k tomu jak tyto činy naplňujeme. Budova čp.49 – škola – bude provedena izolace zdiva, nová podlaha ve třídě a oprava a nátěr venkovních omítek. Vše v hodnotě 250 000,-Kč, realizace o prázdninách a obec na tuto akci získala dotaci z Programu rozvoje venkova JMK ve výši 90 000,-Kč. V únoru obec zakoupila již používaný malotraktor tovární výroby v ceně 120 000,-Kč i s hydraulickou radlicí na odhrnování sněhu a v současné době ještě hledáme nějaký přípojný vozík za přijatelnou cenu. Smyslem tohoto je zjednodušení a soběstačnost obce při provádění údržbových prací na komunikacích a pozemcích obce. Všechny tyto prostředky jsou uloženy v nově zbudovaných garážích na obecním dvoře. Rozběhly se také přípravné práce na podání žádosti o dotaci z Evropských fondů na vybudování okolí Rozhledny V.Menšíka na Hlíně. V této záležitosti bude obec na základě internetového průzkumu a následné smlouvy zastupovat dotační kancelář z Hradce Králové.

V únoru obec zakoupila od více majitelů pozemky pod požární nádrží Na Paloučkách a také v jejím okolí v ceně celkem necelých 70 000,-Kč. Zde došlo k nápravě chyb z minulých let, kdy nádrž byla vybudována na pozemcích bez jakéhokoliv vypořádání s vlastníky těchto pozemků a okolí nádrže máme v úmyslu upravit příhodně pro provozování zimních sportů a radovánek. Vývoj dalších slibovaných akcí je v jednání.

V nastávajícím letním období nás čekají také již téměř tradiční každoroční společenské akce jako je den dětí u rozhledny, hasičská soutěž, cyklistický závod s názvem „S úsměvem na rozhlednu V.Menšíka“, divadlo v přírodě, nohejbalový turnaj a v závěru léta snad tradiční hody. O všech těchto akcích budete průběžně informováni, věřím, že se jich i dle zájmů a možností zúčastníte, ale já se o nich zmiňuji především z důvodu zabezpečení organizace uspořádání. V letním období je těchto akcí více, s pořádáním jsou spojené určité přípravy, které musí někdo udělat a tak je dobrá každá ruka která pomůže. Obracím se proto touto cestou na Vás spoluobčany, pokud bude ve Vašich silách a možnostech pomoci , aby jste tak učinili, věřte, že pořadatelé rádi přivítají každou i sebemenší výpomoc.

V závěru bych Vám ještě poskytl několik informací o sporu, který obec vede s panem Stanislavem Řezáčem mladším ohledně výstavby repliky původní rozhledny na svém pozemku. Již dříve jsem Vám sdělil, že obecní zastupitelstvo nesouhlasí s výstavbou rozhledny ve stejné výšce jako byla původní a v tom směru podávala také všechna odvolání proti povolení výstavby. Výška 19 m totiž dosti výrazně přesahuje povolené jak regulativy dané územním plánem obce Hlína, tak i stavebním zákonem. I přesto stavební úřad vydal v únoru letošního roku povolení výjimky ze stavebního zákona a stavbu této rozhledny povolil. Obec na tento fakt reagovala podáním odvolání ke krajskému úřadu Jihomoravského kraje, který ve svém rozhodnutí z května letošního roku uznal všechny naše námitky a rozhodnutí Stavebního úřadu Ivančice zrušil. Je mi naprosto jasné, že pro pana Řezáče je to velmi nepříjemná zpráva, ale na druhou stranu zase musí pochopit, že není pravdou tvrzení, že rozhledna neovlivní život ve svém okolí, které je územním plánem určeno pro rodinnou výstavbu. Přiznávám, že i mě by se replika původní rozhledny na původním místě velmi líbila, ale bohužel zastupitelstvo musí hájit zájmy všech občanů obce. Zde bych jenom připomněl verzi, kterou jsme panu Řezáčovi nabízeli při jednání a to je výstavba zmenšené repliky, která by tak výrazně nepřevyšovala okolní stavby a jistě by byla v tomto místě pěkná a chvály hodna. O dalším vývoji této kauzy, pokud nějaký bude, Vás budu opět informovat.

K závěru se také blíží spor, který obec vede s manželi Procházkovými, ohledně finančního vyrovnání po předání budovy č.p. 49 – školy – zpět do vlastnictví obce. Ale o tom zase v příštích Hlínských rozhledech.  

Miloš Dostalý – starosta obce

Slovo starosty - březen 2011

Vážení spoluobčané,

uplynuly tři měsíce a já se opět pokusím Vám přiblížit dění v obci z pohledu obecního úřadu a starosty obce. 
V úvodu bych se věnoval krátkému hodnocení hospodaření obce v loňském roce. Obec získala do svého rozpočtu za rok 2010 celkem 3 778 000,-Kč. Převážnou část těchto příjmů tvoří daňové příjmy dle rozpočtového určení daní od státu. Další peníze obec získala svou činností a z dotací. Z rozpočtu Jihomoravského kraje jsme obdrželi dar ve výši 55 000,-Kč za ocenění v soutěži Vesnice roku 2010, dotaci 112 000,-Kč z Programu rozvoje venkova na opravu obecní budovy č.p.49 – škola a dotaci na činnost místní správy ve výši 144 000,-Kč.

Svou činností obec získala 99 000,-Kč z prodeje vstupného a propagačních předmětů na rozhledně, pronájmem obecního majetku 57 000,- Kč a prodejem druhotných surovin celkem 32 000,-Kč. V neposlední řadě třeba uvést také dotaci společnosti ČEZ ve výši 15 000,-Kč a dar Nadace dobrá volba senátora Tomáše Julínka ve výši 10 000,-Kč, obě určené na podporu konání divadel v přírodě a ochotnického divadelního kroužku. Tolik tedy příjmová část rozpočtu. A za co jsme tyto příjmy jak se říká utratili?

V oblasti investicí do obecního majetku to bylo vybudování kolumbária na místním hřbitově, zde za 20 míst k ukládání uren obec zaplatila 418 000,-Kč. Dále potom generální oprava střechy na obecní budově, škole, kde proběhla výztuha krovů, nové laťování, parofolie, křidlice a okapy, vše v ceně 400 000,-Kč a instalace elektrického vytápění v této budově v ceně 90 000,-Kč. Také jsme uhradili poslední splátku za stavbu rozhledny ve výši 308 000,-Kč společnosti YVISO a rozhledna je tedy definitivně v majetku obce Hlína. Z dalších bych uvedl odvodnění komunikace Na paloučkách v ceně 130 000,-Kč, vybudování ohraničeného prostoru pro kontejnery na komunální odpad naproti obchodu u Hošků v ceně 51 000,-Kč, opravu schodiště před obecním úřadem v ceně 41 000,-Kč. Obec v loňském roce zakoupila do svého majetku dvě plechové garáže, které budou postaveny na odpadním dvoře za školou v ceně 39 000,-Kč, nádoby na posypový materiál - 12 ks v ceně 65 000,-Kč, posypový vozík v ceně 12 000,-Kč, pro hasiče elektrocentrálu za 22 000,-Kč a sadu zásahových požárních hadic v ceně 17 000,-Kč. Dále jsou potom výdaje nutné pro chod obce jako třeba odpady, což je odvoz a likvidace popelnic, kontejnerů, železa, nebezpečného odpadu atd., kdy celkové náklady jsou ve výši 240 000,-Kč, chod obecního úřadu – provoz budovy, platy zaměstnanců, telefonní a elektronické služby, pojištění majetku a další v ceně téměř 700 000,-Kč, zabezpečení školní docházky v ceně 163 000,-Kč, veřejné osvětlení za 55 000,-Kč, autobusová doprava do obce za 35 000,-Kč a další. Celkem se za rok 2010 vydalo 3 778 000,- Kč a k 31.12.2010 měla obec zůstatek na běžném účtu ve výši 972 000,-Kč. A ještě jeden zajímavý údaj, který říká, že obec vlastní majetek v hodnotě téměř 25 000 000,- Kč. 
Tolik alespoň ve stručnosti jak se v obci loni hospodařilo. Přesné údaje budou zveřejněny v závěrečném účtu hospodaření obce někdy koncem měsíce dubna. Z mého pohledu se domnívám, že se zastupitelstvo celkem rozumně snaží rozdělovat finanční prostředky do všech oblastí života v obci, pro jeho zlepšení a usnadnění.

V následujících řádcích bych se rád zmínil o dostupnosti Lékařské služby první pomoci, tedy lidově řečeno pohotovosti v Ivančicích. Jak jste jistě se sdělovacích prostředků slyšeli nebo četli Jihomoravský kraj přestává v plné výši podporovat tuto službu obyvatelstvu na základě nového zákona, který říká že LSPP musí být dostupná pro každého občana do 60 minut z místa bydliště běžnou hromadnou dopravou. Pro obyvatele okresu Brno-venkov je to tedy pohotovost v Brně. Koncem minulého roku proběhli schůzky a jednání zástupců obcí ve správním obvodu Ivančic, Rosic a Moravského Krumlova s cílem zajistit zachování pohotovosti v Ivančicích. Za naši obec se zúčastnila paní Jana Vašulínová, místostarostka obce, která zastupitelstvo informovala o dohodě na možném řešení této situace. Dohoda spočívá ve spolufinancování LSPP obcemi v okolí Ivančic a částečnou dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje. Dle informací ředitele Ivančické nemocnice je třeba na roční provoz částku ve výši 1 500 000,-Kč. Kraj přispěje 500 000,- Kč a obce se o zbývající milion podělí způsobem přepočtu na obyvatele. Zastupitelstvo tuto záležitost projednalo a jednomyslně se shodlo v připojení se k projektu a v rozpočtu vyčlenilo částku 23 000,-Kč na zachování LSPP v Ivančicích. Domnívám se, že je to dobrá investice a dle mých informací se k projektu připojili všechny obce v okolí. Jenom pro úplnost pohotovost v Ivančicích je ve všední dny od 16 do 22 hodin a o víkendech od 8 do 20 hodin. 

Další pro Vás zajímavá informace se týká sčítání obyvatel ČR, které proběhne na přelomu března a dubna. V každé obci je zřízen sčítací komisař, který má tuto záležitost na starosti a bude Vám poskytovat potřebné rady a informace. V obci Hlína je to paní Jana Vašulínová, místostarostka obce. Loni proběhlo sčítání budov a pozemků, které řešil obecní úřad a letos se počítají obyvatelé. Každý z Vás obdrží prostřednictvím České pošty sčítací formuláře a bude mít tři způsoby vyplnění a odevzdání. Za prvé klasicky vyplnit tužkou a přes poštu odeslat, za druhé vyplnit a předat sčítacímu komisaři a za třetí vyplnit v elektronické podobě pomocí kódu a přístupového hesla, který je na každém formuláři. O všem potřebném budete včas prostřednictvím rozhlasu a vývěsek informováni. 

V závěru ještě pár slov o tom co nás čeká v tomto roce a co zastupitelstvo naplánovalo. Tak především budeme pokračovat v opravě obecní budovy , školy, kde provedeme výměnu podlahy ve třídě a sanaci obvodového zdiva proti vlhkosti, opravu venkovní fasády a podrovnávky. Na tuto akci jsme požádali o dotaci z rozpočtu JMK a náklady by se měly pohybovat kolem 250 000,-Kč. Další záležitostí by bylo prodloužení a odvodnění komunikace v ulici Křenová, nákup nějakého malého mechanizačního prostředku s příslušenstvím na údržbu veřejné zeleně a komunikací, provedeme průzkum stavu a údržbu všech vzrostlých obecních stromů –náklady dle nabídky 60 000,-Kč. Začneme pracovat na projektu odkanalizování obce a dále se budeme snažit získat dotace na realizaci úpravy okolí rozhledny. Tolik v krátkosti, více zase příště, to už budeme vědět jak se nám daří úkoly plnit.

Miloš Dostalý
 

Slovo starosty - prosinec 2010

Vážení spoluobčané,

v úvodu svého slova v rozhledech bych Vám chtěl poděkovat za podporu v komunálních volbách, za hlasy, které jste mi dali a za Vaši důvěru v to co pro obec dělám. Věřte mi, že se budu snažit Vaši důvěru nezklamat a pro obec a Vaši spokojenost co nejvíce udělat. A vlastně díky Vašim hlasům se opět na Vás obracím jako starosta obce, abych Vám sdělil pár informací z dění v obci a na obecním úřadě. Tak především je po volbách a práce se ujalo nově zvolené zastupitelstvo. Na ustavujícím zasedání, které se zúčastnilo nevídaně mnoho spoluobčanů, byl zvolen starosta, dva místostarostové a předsedové kontrolního a finančního výboru. Tyto dva výbory musí dle zákona každá obec zřídit. V nově zvoleném zastupitelstvu je také je také více žen, třetina. Další velkou novinkou je zvolení dvou místostarostů. Co vlastně vedlo k této novince ? Tak především si musíme všichni uvědomit, že obec Hlína jako jedna z mála v celém kraji má doposud stále neuvolněné funkcionáře. Proč tomu tak je? Plat uvolněného starosty je zákonem daný, čerpá se z obecního rozpočtu a v naší obci, vzhledem k počtu obyvatel, by tvořil téměř jeho čtvrtinu. Když uvážím, že téměř 60% financí se vynaloží do zabezpečení chodu obce ( např.- chod obecního úřadu, odpady, veřejné osvětlení, školní docházka, atd.) a přidám plat starosty, zůstane jen malá část financí na budování a další rozvoj obce. Z tohoto důvodu je starosta i další zatím neuvolněný a všichni to děláme při svém zaměstnání, často na úkor rodiny, osobního volna. A úkolů, které státní správa klade na jednotlivé obce je stále více. Zastupitelstvo o těchto věcech velmi dlouho diskutovalo a závěr byl zřídit dva místostarosty a přenést tak úkoly a práci na více lidí. Starosta a místostarostové se budou pravidelně každý týden v pátek scházet a řešit potřebné záležitosti a o těch potom jedenkrát měsíčně informovat zastupitelstvo. Věřím, že toto je cesta jak docílit ještě větších úspěchů při čerpání dotací, plánování a realizaci akcí, chodu obce, protože vím, že v některých případech právě pro nedostatek času to není zcela ideální. Starosta i místostarosta mají dle zákona právo pobírat za tuto činnost odměnu a zde se zastupitelstvo s místostarosty dohodlo, že budou pobírat každý polovinu zákonem dané výše. Tedy z toho vyplývá, že náklady obce na odměny zůstanou na stejné výši jak to bylo doposud, když obec měla jednoho místostarosty.

V další části bych se zmínil o tom co by nově zvolené zastupitelstvo ve svém volebním období chtělo pro obec udělat. Začnu nejprve oblastí životního prostředí a pro nás stěžejní úkol odkanalizování obce, které by mělo proběhnout do roku 2015, což je závazek České republiky vůči Evropské unii. V následujícím období by tedy měli probíhat přípravné práce na tuto akci jako je projekt, výběrové řízení na dodavatele, vše tak abychom byli schopni získat dotaci na výstavbu, protože bez té bychom nebyli schopni to po finanční stránce zvládnout. Od tohoto úkolu se také odvíjí další činnost v oblasti výstavby a údržby komunikací a chodníků. Zde se v následujícím období zřejmě nic moc nového nevybuduje, protože nemá význam něco budovat a následně to znovu rozkopat. I když chodník podél komunikace 395/2 je stále velmi potřebný a budeme usilovat o jeho vybudování. Samozřejmě platí dále prodloužení komunikace a inženýrských sítí v Křenové a následné odvodnění této části obce. Dále potom se jistě bude pokračovat na stavebních úpravách a udržovacích pracích na obecní budově bývalé škole. Zaznívá z řad občanů stále více dotazů a řekl bych i přání na výstavbu kulturního sálu za obecním úřadem. V této záležitosti se zastupitelstvo dohodlo, že získáme podklady jednak pro finanční náročnost výstavby, ale také rozvahu o finanční náročnosti provozu a možnosti získání dotací na tuto stavbu, abychom mohli řádně vyhodnotit zda je možné tuto stavbu provést a provozovat. V oblasti kulturních památek bychom chtěli pokračovat v opravách křížků kolem obce a provést ještě restaurátorské práce na druhé soše v zahrádce u kostela. Zastupitelstvo se také shodlo na podpoře všech zájmových kroužků, organizací i kulturních a sportovních činností probíhajících v obci, podporu turistického ruchu v podobě realizace akce vybudování okolí rozhledny. Samostatnou oblastí je potom požární ochrana a podpora zásahové jednotky obce, kde budeme ve spolupráci s hasiči investovat do modernizace výbavy sboru. Tolik alespoň v krátkosti výtah těch zajímavých. Samozřejmě mluvíme o budoucnosti a tak čas ukáže jak vše proběhne.

Nyní ještě několik řádků o tom co v obci proběhlo nebo probíhá. V době kdy tyto řádky píšu je před dokončením oprava střechy na škole, která se trochu proti plánu protáhla a to z důvodu velmi špatného stavu některých střešních trámů a krovů. Firma, která tuto práci provádí musela provést výztuhy a zpevnění a tak se nám tato akce trochu prodraží. Původní cena byla 340 000,- Kč. V budově školy potom probíhá montáž elektrického topení, protože komíny byly v havarijním stavu a lokální občasné topení v knihovně není pro uložené knihy vyhovující, přistoupilo zastupitelstvo k tomuto kroku. Předpokládané náklady 95 000,-Kč. Na hřbitově bylo dokončeno kolumbárium a zastupitelstvo v nejbližší době stanový systém a podmínky pro pronájem nebo odkoupení, zájemci budou včas informováni. Zde obec uhradila 418 000,- Kč. Cesta na Paloučky poničená jarními vydatnými srážkami byla opravena a odvodněna, aby se situace neopakovala. Náklady na opravu 139 000,-Kč. Naproti obchodu u Hošků bylo vybudováno stání pro kontejnery na odpad v nákladech 50 000,-Kč. Byly zakoupeny dvě plechové garáže, které budou sloužit k uskladnění obecního majetku a budou umístěny na odpadním dvoře, kde je pro ně již připraveno místo. Cena 40 000,- Kč. Podél komunikace do Neslovic byla provedena výsadba sedmi nových mladých stromů – lip. Je to náhrada za nedávno pokácené a náklady 23 000,-Kč, které neplatila obec, ale byla použita dotace JE Dukovany prostřednictvím Mikroregionu Ivančicka. Tedy z mého pohledu se toho udělalo v tomto roce poměrně dost. Více a celkové hodnocení roku bych si nechal až na první číslo rozhledů příštího roku.

A protože se blíží konec roku mi v závěru slova dovolte, abych Vám nejen svým jménem, ale i jménem celého zastupitelstva obce popřál krásné vánoční svátky plné radosti, lásky, štěstí a božího požehnání a do přicházejícího nového roku zdraví, štěstí, lásku, pochopení a osobní i pracovní úspěchy.

Krásné a veselé svátky a šťastný Nový rok drazí spoluobčané.

Volby do zastupitelstev obcí - 15.-16.10.2010

Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
216 144 66,67 144 863
Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
1 Miloš Dostalý 114 13,21
2 Jozef Sliacky 62 7,18
3 Tomáš Hošek 74 8,57
4 Jaromír Kocáb 86 9,97
5 Jana Vašulínová 106 12,28
6 Milan Hošek 94 10,89
7 Ing. Miroslav Pacholík 80 9,27
8 Anna Hlavoňová 100 11,59
9 Robert Duda 74 8,57
10 Marie Čechová 73 8,46

Slovo starosty srpen 2010

Vážení spoluobčané,
opět uplynuly tři měsíce a já se pokusím předat Vám pár informací s dění v obci, ale také pár svých názorů na určité záležitosti. Tento příspěvek píši v době, kdy právě skončily tradiční každoroční hody a tak nejprve pár slov k nim. Průběh hodů i přes částečnou nepřízeň počasí byl se domníván úspěšný. Jen mi tak trochu připadlo, že těch účastníků na návsi pod májí je každý rok méně a méně. Pořadatelům patří poděkování za uspořádání a organizaci, ale především velkou pochvalu a díky si zaslouží jak se dříve říkalo „chasa“mladí lidé, za přípravu prostranství a dalších záležitostí hodů týkajících se. Mám takový dojem, že mi starší jsme jim letos moc nepomohli a nechali vše na stárcích a jejich pár kamarádech. Přece jen dříve se na návsi v sobotu pohybovala spousta pracovníků, letos pár mladých a když bylo třeba stavět hodovou máji, tak jsem musel dvakrát žádat o pomoc místním rozhlasem, což pokud si dobře pamatuji se ještě nestalo. Nevím co bylo příčinou ani mi nepřísluší hodnotit důvody tohoto bych řekl nezájmu, ale myslím si, že pokud má mládež zájem tradice v obci dodržovat, bude také třeba ji v tom více podporovat a ne jen kritizovat a kárat za některé drobné nedostatky, jak se občas stává.

Nyní ale zpět k záležitostem obecního úřadu. V minulém vydání rozhledů jsem Vás informoval o dvou výběrových řízeních, které obec vyhlásila. Obě jsou již uzavřena a mohu Vám sdělit, že výměnu střešní krytiny a další na obecní budově č.p.49 bude provádět společnost pana Badina z Prštic, se kterým již byla uzavřena smlouva. Realizace akce proběhne v měsících září a říjen a cena je 341 000 Kč. Druhá připravovaná akce, výstavba kolumbária na místním hřbitově, má jíž také svého dodavatele, společnost Kamenictví Hájek z Ostopovic, realizace podzim 2010, cena 418 000,-Kč. Třetí větší akcí, která ještě letos proběhne je odvodnění komunikace nad rybníkem Na Paloučkách, která byla při přívalových deštích značně poškozena. Zde předpokládáme usazení 80 metrů obrubníků a vybudování kanálové vpusti a potrubí na odvádění dešťové vody. 

V minulém vydání jsem Vás také informoval o snaze vytvořit v obci jedno pracovní místo za podpory úřadu práce. Snaha byla korunována úspěchem v podobě podepsání smlouvy s Úřadem práce Brno-venkov, jedno pracovní místo za podpory státu je v obci zřízeno, ale bohužel v současné době ani jeden z nezaměstnaných hlášených u úřadu nesplňuje podmínky poskytnutí podpory. V době vyřizování v obci jsme takového zájemce měli, ale bohužel k 1.červnu se mu podařilo zaměstnání získat a z úřadu práce byl vyřazen. A tak stále musíme na jednotlivé drobné práce v obci shánět dobrovolníky a věřte mi je to stále těžší.

V minulém období obec investovala dle plánovaného rozpočtu do prostředků a vybavení zásahové jednotky obce a hasičů. Byla zakoupena výkonná elektrocentrála v ceně 22 000,-Kč a kompletní sada kvalitních hadic v ceně 17 000,- Kč. Obě tyto věci byly pořízeny vzhledem ke stále častějším výjezdům našich hasičů pomáhat odstraňovat škody způsobené nepříznivým počasím. V současné době se ještě jedná o zakoupení výkonného čerpadla na odčerpávaní vody ze zatopených sklepů, protože velké agregáty, které mají hasiči k dispozici jsou přece jen v určitých případech nepoužitelné. 

V další části bych se věnoval účasti obce v soutěži o vesnici roku. Jak jistě téměř všichni víte naše obec se letos na jaře přihlásila do této soutěže. Co nás k tomu vlastně vedlo? Nic velkého se v obci vybudovat nepodařilo, ale naše obec je v celém okolí známá svou bohatou společenskou činností a dle mínění některých na velmi dobré úrovni. Další zajímavou věcí je to, že stále ještě vedení obce není na svou práci uvolněno ze zaměstnání a vše zastupitelé dělají ve svém volném čase. Takových obcí v Jihomoravském kraji je již jen pár. A přece máme na obecním úřadě zřízeny všechny zákonem požadované záležitosti a povinnosti a vy si zde můžete vyřídit veškeré úřední náležitosti. O společenském životě v obci by se dalo dlouho hovořit, ale především je to divadlo v přírodě a akce kolem rozhledny co nás proslavuje, nemálo důležité jsou však i další jako je cvičení žen, výtvarný kroužek dětí, charitativní činnost, akce babince, sportovní turnaje a další, a za to patří všem co se na těchto akcí podílejí poděkování. A právě na těchto základech jsme postavili prezentaci obce před hodnotitelskou komisí, která naší obec v červnu navštívila. Dnes jsou již známy výsledky a mohu Vám sdělit, že jsme získali diplom za příkladný společenský život v obci a rada Jihomoravského kraje schválila finanční dar obci za tento diplom ve výši 55 000,-Kč. Tedy dá se říci, že naše účast nebyla marná a především přispěla k tomu, že o obci Hlína se opět psalo a hovořilo, což je ta největší reklama.

V závěru svého slova bych se věnoval nadcházejícím volbám do zastupitelstva obce. Jak jsem již minule psal budou se konat v říjnu a vy budete volit své zástupce na nadcházející čtyři roky. Tak jak jsem Vás vyzýval k přihlášení se ke kandidování a pevně věřil, že se takoví mezi Vámi najdou, bohužel se tak nestalo a stěží se dal dohromady požadovaný počet kandidátů. Těžko říci co je toho příčinou, ale v každém případě je to smutné. Nyní tedy jsou před Vámi volby, ve kterých budete vybírat a které utvoří nové zastupitelstvo obce a tak Vám přeji ať máte jak se říká šťastnou ruku a vyberete ty, kteří budou mít zájem pro obec co nejvíce udělat. 

Vážení spoluobčané dovolte mi abych Vám v závěru poděkoval za podporu v minulém volebním období, kterou jste mi věnovali. Současně chci poděkovat i redakci Hlínských rozhledů za věnovaný prostor v časopisu a výbornou spolupráci. Zde vždy končím s tím o čem budu psát příště, ale to nyní nelze, protože neumím předvídat jak volby dopadnou.

Slovo starosty květen 2010

Vážení spoluobčané,
 uplynuly tři měsíce a já opět přemýšlím jaké informace z činnosti obecního úřadu Vám sdělit. Volně tedy navážu na minulý článek ve kterém jsem psal o rozpočtu obce, který byl také na veřejném zasedání zastupitelstva schválen. Začínáme tedy plnit úkoly, které jsme si na počátku roku dali. Obec požádala o dotaci na opravu střechy na budově bývalé školy a na dubnovém zasedání zastupitelstva JMK byla schválena ve výši 112 000,- Kč. Na základě této informace obec vypsala výběrové řízení na realizaci výměny střešní krytiny, dosazení krycí fólie a výměnu okapů. Součástí této akce také bude posouzení a případná výměna poškozených trámů střešní vazby. Byly osloveny čtyři společnosti, které mají podat do 26. května své nabídky a obecní zastupitelstvo potom tyto nabídky posoudí a vybere společnost, se kterou bude uzavřena smlouva o dílo. Vše tedy tak jak nám ukládá zákon o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Další výběrové řízení se v současnosti připravuje na výstavbu urnové stěny na místním hřbitově. Záměrem zastupitelstva je zřídit na hřbitově celkem asi 18 až 20 pietních míst na ukládání uren. Jedno místo by svou velikostní mělo sloužit k umístění 6 uren a prostor pro ukládání svící, věnečků, kyticí a podobných věcí. Každé místo bude mít kamennou broušenou desku učenou k zápisu jmen zesnulých. Otázkou zůstává jakou formou budou tato místa předávána zájemcům. Nabízí se možnost dlouhodobého pronájmu odkoupení a podobně, zastupitelstvo se poradí rozhodne a včas Vás budeme o této záležitosti informovat. A jen tak pro zajímavost první odhady hovoří o nákladech na vybudování ve výši kolem 450 000,- Kč. Ale přesnou částku a vůbec jak vše bude vypadat určí až návrhy společností, které se do akce při výběrovém řízení přihlásí.

Tedy vidíte, že i v naší obci probíhá rozhodování o veřejných financích průhledně a dle zákonů. O tom, že je to nutné nás přesvědčilo závěrečné přezkoumání hospodaření obce pracovníky krajského úřadu v měsíci dubnu. Kontrola hospodaření byla velmi přísná, v některých případech jsme museli velmi důkladně prokazovat použití prostředků obce a proto potěší závěrečné hodnocení, které je bez výhrad. Při této příležitosti bych potom touto cestou chtěl poděkovat paní Noskové, která jak je vidět se již na obecním úřadě spolehlivě zapracovala a má velký podíl na dobrém hodnocení. Z dalších akcí pro letošní rok bych uvedl, že v podzimních měsících proběhne výsadba sedmi nových stromů – lip – v části od trafostanice ke křižovatce, které nahradí v loňském roce pokácené staré a nebezpečné lípy v této části obce. Vzhledem k tomu, že starších a větších stromů v obci je více, rozmary počasí různé a Vaše stížnosti častější, nechá obecní úřad v následujícím období prověřit stav a navrhnout případné řešení v této oblasti odbornou společností.

Obecní zastupitelstvo také rozhodlo zřídit v obci jedno pracovní místo na veřejně prospěšné práce pro nezaměstnaného občana vedeného u úřadu práce a současně požádat o státní příspěvek na mzdu tohoto zaměstnance. Žádosti bylo vyhověno a obec tak může jednoho zaměstnance za podpory státu mít. Náplň práce si každý z Vás jistě dovede představit. Pracovní poměr bude uzavřen od 1.června 2010.

Závěrečnou část svého příspěvku do Hlíských rozhledů bych věnoval blížícím se podzimním volbám do zastupitelstev obcí. Díky vydávání tohoto časopisu se Vám všem ve svých příspěvcích snažím přiblížit činnost zastupitelstva, nastínit problémy, které řeší, ukázat na to o čem se jedná a rozhoduje. A věřte mi není to lehké a jednoduché rozhodovat o tom co se kde postaví, opraví, co se koupí tak aby to sloužilo všem občanům v obci a byly to účelně vynaložené prostředky. Pracovní zasedání zpravidla jednou za měsíc bývají dlouhá a náročná i když na veřejných zasedáních to tak nevypadá. Obecní zastupitelstvo má 9 členů a v této chvíli ještě nevím, kdo ze stávajících zastupitelů bude mít zájem kandidovat do nově zvoleného zastupitelstva. O kandidaturách se bude rozhodovat v měsících červenec a srpen a tak využívám této možnosti, abych Vás, kteří máte zájem voleb se zúčastnit a v příštím zastupitelstvu pracovat, aby jste se buď u mne nebo na obecním úřadě přihlásili a kde Vám budou poskytnuty další informace. Všeobecné podmínky pro kandidáta jsou, že musí být starší 18 let a mít trvalý pobyt v obci Hlína. O tom jak se pracovalo v současném zastupitelstvu, co se pro obec v končícím volebním období udělalo a jaké úkoly budou před novým zastupitelstvem zase příště. 
 

Slovo starosty únor 2010

Vážení spoluobčané,
dovolte mi abych Vás na počátku roku informovoval o dění v obci a zastupitelstvu. Tak jako každý rok zastupitelstvo nejprve zhodnotilo hospodaření obce v loňském roce a poté začalo pracovat na sestavení rozpočtu a plánu akcí na rok letošní. Nejprve pár slov k hospodaření v uplynulém roce.

V příjmové části rozpočtu obec získala 3 707 000 Kč. Převážná část příjmu jsou daňové příjmy, které byly ve výši 3 205 000 Kč. Zbývající jsou z vlastní činnosti obce a z dotací.

Na dotacích obec přijala téměř 200 000 Kč. Jednalo se o dotace na vybudování rozhlasu a pracoviště Czech – Point na obecním úřadě, podporu zásahové jednotky obce a příspěvky na činnost místní správy. Ostatní příjmy byly z prodeje vstupného a propagačních předmětů na rozhledně (168 000 Kč), nájemné na rozhledně (30 000 Kč), nájemné za hrobová místa (40 000 Kč), prodej sběrných surovin – železo, plast, sklo ( 33 000). 

Výdaje v loňském roce byly celkem 4 382 000 Kč. Při porovnání příjmů a výdajů je patrné, že obec vydala více než přijala. Chybějící částka byla doplněna ze zůstatku hospodaření v uplynulých letech. I přesto bylo na konci roku 2009 na běžném účtu obce více jak 1 000 000 Kč. A na co byly finance použity? Jak jste jistě všichni postřehli převážná část šla do budování komunikací a chodníků v obci. Téměř 1 300 000 Kč. Déle potom veřejný rozhlas (200 000 Kč), výměna oken na hasičce a škole ( 97 000 Kč), splátka rozhledny a další kolem ní ( 710 000 Kč). Z ostatních výdajů bych pro zajímavost uvedl např. elektrická energie 138 000 Kč, odvoz odpadů z obce 210 000 Kč, náklady na zabezpečení školní docházky dětí z obce (172 000 Kč), požární ochrana 109 000 Kč a tak dále. Úplné a přesné znění hospodaření obce bude zveřejněno v závěrečném účtu obce za rok 2009, do kterého může každý z Vás pokud bude mít zájem nahlédnout v úředních hodinách obecního úřadu.

V březnu 2010 již s největší pravděpodobností bude schválen rozpočet obce na rok 2010. Při přípravě v zastupitelstvu se předpokládal příjem 3 267 000 Kč. Výdej naprosto stejný, protože zákon ukládá obcím hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. A co Vás nejvíce zajímá, na co budou tyto prostředky použity v obci? Zde musím konstatovat, že zastupitelstvo v letošním roce nepředpokládá žádné velké investice do pokračování úprav komunikací a chodníků v obci. Jednak finančních prostředků je méně a jednak jak jsem již dříve psal musíme začít pracovat na projektech spojených s odváděním odpadních vod z obce. Jsme totiž toho názoru, že je zbytečné něco pěkného udělat a následujících letech při budování kanalizace zase rozebírat a poškodit. V letošním roce bychom chtěli pokračovat ve stavebních úpravách na budově č.p.49 (škola), která nutně potřebuje vyměnit střešní krytinu a opravit nebo vyměnit některé trámy, abychom zamezili dalším škodám. Zde předpokládáme investici asi 350 000 Kč a současně jsme na tuto akci požádali Jihomoravský kraj o dotaci z programu rozvoje venkova. Další plány jsou v nákupu obecního mobiliáře , což by byly kontejnery na posypový materiál pro zimní období, lavičky a další. Počítáme s prodloužením inženýrských sítí v Křenové, kde se v současnosti připravuje projekt pro stavební povolení, výsadbu zeleně v obci v částech, kde loni byly stromy pokáceny. Vybudovat chráněný přístřešek na ukládání drobného obecního majetku, který by měl být umístěn v prostorách odpadního dvora. Nezapomínáme také na rozhlednu, kde bylo vydáno stavební povolení na úpravu okolí rozhledny a letos bychom chtěli požádat o finanční dotaci z některého evropského fondu podporujícího turistiku. Pokud budeme úspěšní a dotaci získáme realizace by proběhla v roce 2011. Tolik alespoň nástin akcí pro letošní rok.
V závěru bych se ještě zmínil o činnosti obce v rámci propagace. Obec má zásluhou naší bývalé spoluobčanky paní Kamily Veselé velice pěkné webové stránky, které jsou chváleny a moc se líbí, proto se zastupitelstvo rozhodlo přihlásit se do soutěže pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj o nejlepší webové stránky obcí. V měsíci březnu by měly být známy i výsledky. Mohu Vám také sdělit, že v současné době zvažujeme možnost přihlásit se také do soutěže vesnice roku. Již jsme to zkusili v roce 2008, kdy jsme získali ocenění Jihomoravského kraje a zkušenosti s průběhem a tak letos bychom se lépe připravili. Ale důležitější než zkušenosti je především to co se v obci ve všech oblastech života děje. A tady si myslím, že díky Vám všem máme co nabídnout a máme se čím pochlubit. Tedy uvidíme a včas Vás budeme informovat.

 

Slovo starosty prosinec 2009

Vážení spoluobčané,
v letošním roce již po čtvrté se Vám pokusím sdělit informace o dění v obci z pohledu obecního úřadu. Tedy především hospodaření a finanční prostředky jsou dle mého názoru příznivé a v současné tíživé hospodářské situaci mohu konstatovat, že naší obci se potíže zatím vyhýbají. Ze sdělovacích prostředků slýcháme o tom jak obce a města strádají nedostatkem finančních prostředků a jsou nuceni rušit a odkládat již naplánované a připravené akce a investice. V naší obci vše probíhá dle plánu a dá se říci, že všechny úkoly, které jsme si na počátku roku dali budou splněny. Letošní poslední větší akce je vybudování nového chodníku na Kozích horkách a od autobusové zastávky k silnici na Neslovice se právě v této chvíli, když píšu tyto řádky provádí.

A protože se blíží konec roku tak mi dovolte malou rekapitulaci toho co se uskutečnilo. Z velkých investičních akcí bych uvedl především vybudování zpevněné cesty na Paloučky, dále chodníky na Kozích horkách a od autobusové zastávky k hlavní silnici. Na obecních budovách č.p. 49 (bývalá škola) a č.p.109 (hasička) byly vyměněny okna a na hasičce ještě boční dveře. Na odpadním dvoře byl odstraněn starý plot a postavena nová stěna z betonových tvárnic a neposlední řadě byl vyměněn starý místní rozhlas za nový moderní bezdrátový, o kterém zatím nic moc dobrého říci nemohu, ale snad se podaří tuto akci úspěšně dokončit. Byla dokončena oprava sochy sv.Josefa a umístěna zpět na své místo do zahrádky u kostela. Na všechny tyto akce bylo z obecního rozpočtu vydáno zhruba 1 380 000,-Kč.

Z těch menších akcí bych uvedl rozšíření veřejného osvětlení v Přelisku, zpevněná komunikace k Eichnerovým a oprava poškozených komunikací asfaltovým nástřikem po obci.

V letošním roce jsme byli nuceni provést méně příjemnou záležitost a to je odstranění vzrostlých a starých akátů na návsi a starých lip na příjezdu do obce od Neslovic. Bohužel pro svůj velmi špatný stav a hrozící nebezpečí již nebylo možné tyto stromy dále zachovat. Zastupitelstvo o této záležitosti dlouho jednalo a předpokládáme výsadbu nové zeleně.

V následujícím období bude zastupitelstvo projednávat rozpočtový výhled obce na další roky, plánovat akce a rozpočet na příští rok a tak rádi přivítáme Vaše názory a náměty k těmto záležitostem. 
V další části bych se chtěl věnovat poněkud smutnější záležitosti. V měsíci září zemřel náš spoluobčan pan Jan Vašulín, člověk, který pro obec velmi mnoho znamenal, udělal, zařídil a tak se domnívám, že je vhodné alespoň pár slovy na něho vzpomenout. Pan Jan Vašulín byl dlouholetý člen národního výboru, občanského výboru a v neposlední řadě i člen zastupitelstva. Zde se věnoval především úkolům v oblasti stavebnictví jako předseda stavební komise a také záležitostem požární ochrany v obci. Svůj volný čas pak především věnoval hasičům, kde působil po mnoho let jako předseda sboru. Pod jeho vedením hlínští hasiči dosáhli spousty úspěchů ve všech oblastech činnosti a provedli přístavbu požární zbrojnice. Sám jsem jeho předsednictví jako mladý hasič zažil a rád na toto období vzpomínám. Byl to člověk, který vždy dokázal poradit, povzbudit i ocenit, pro tuto činnost byl ochoten obětovat mnoho volného času. Dle mého názoru jeho velkou životní láskou byla místní divadla v přírodě. Pan Jan Vašulín se jako jeden z hlavních zasloužil o obnovení tradice divadel v přírodě v 70 letech minulého století. Sám jako velmi dobrý herec, ale především výborný organizátor divadlem žil do posledních chvil svého života. Mám dojem, že nevynechal jediné představení místních ochotníků a velmi ho těšily všechny úspěchy divadelního spolku. Ač stár, vždy po představení zašel za ochotníky, chvíli poseděl, zhodnotil, pochválil. V neposlední řadě známe všichni pana Jana Vašulína jako kostelníka, který se téměř čtyřicet let staral o místní kostel sv. Kunhuty. Jeho jméno bude navždy spojeno s tím jak kostel v této době vypadá. Jeho zásluhou bylo provedeno na kostele mnoho udržovacích prací, vyroben a dosazen nový zvon, opravena a natřena kopule, opravena střecha zákristie, vyrobeny nové dveře, instalováno elektrické topení a další.
Odešel spoluobčan, přítel, kamarád, který bude navždy zapsán v historii obce, na kterého budeme navždy vzpomínat a v našich vzpomínkách a srdcích bude navždy živý. Čest jeho památce.

Závěrem mi dovolte, abych Vám nejen svým jménem, ale i jménem celého zastupitelstva obce popřál krásné vánoční svátky plné radosti, lásky, štěstí a božího požehnání a do přicházejícího nového roku zdraví, štěstí, lásku, pochopení a osobní i pracovní úspěchy.

Krásné a veselé svátky a šťastný nový rok, drazí spoluobčané.

 

Slovo starosty srpen 2009

Vážení spoluobčané,
tento příspěvek do rozhledů píšu v době , kdy v naší obci probíhají tradiční hody a tak mi na úvod dovolte malé zamyšlení nad touto tradicí. Hody na Hlíně mají svůj prapůvod v době , kdy byl postaven a vysvěcen kostel sv. Kunhuty a pravdou je, že termín jejich konání se od toho pravého – druhá neděle v září – poněkud posunul do měsíce srpna, do doby školních prázdnin. Co bylo vlastně příčinou této změny. Tak především co si pamatuji to bylo to, že stárci a stárkové, kteří jsou téměř všichni v září již ve školách a připravují se na svá budoucí povolání, měli stále obtížnější získat volno a tak hrozilo, že hody zaniknou, což se všichni domnívali, že by bylo škoda. Toto byl ten hlavní důvod a samozřejmě se k tomu přidalo i to, že v září již přece jen bývá chladněji než v srpnu a také rodiče dětí mají o prázdninách s ratolestmi méně starostí. Čili posun termínu byl více méně účelový a myšlenka tradice vzhledem ke kostelu šla v té době stranou. Jistě že se vedou diskuse o tom, že to již nejsou tradiční hody a že tento krok nebyl správný. Můj osobní názor je, že přece jen než žádné, tak lepší posunuté. V novodobější historii se tento hodový týden stal svátkem obce, kdy se lidé scházeli bavili a povídali, do obce se sjížděli všichni jak se říká rodáci a byla příležitost alespoň jednou za rok se s nimi setkat. Jsem rád, že se v současnosti tato tradice přes veškeré překážky udržuje, za což patří poděkování především místním mladým lidem, bez kterých by to nešlo, ale také každoročním pořadatelům hasičům.

V minulém čísle rozhledů jsem Vás informoval o plánovaných akcích, které již proběhli a tak malá rekapitulace.

Společností ELMIK byl vybudován v obci nový bezdrátový rozhlas, který je v současné době v tříměsíčním zkušebním provozu a získávají se informace o jeho funkčnosti i jeho dostupnosti a na obecním úřadě již máme několik připomínek, které bude nutné ještě dořešit.

Součástí montáže nového rozhlasu bylo také odstranění starého vedení a tak nám pár drátů na obci ubylo. V současné době také společnost EON provádí rekonstrukce nevyhovujících přípojek elektřiny a při té příležitosti došlo k jednání se společností, která zabezpečuje telefony o odstranění přebytečných a nepoužívaných telefonních kabelů. Tedy další výhled na zkrášlení venkovního prostředí v obci.

 V obecní budově č.p. 49 – bývalá škola – a na hasičce byla vyměněna stará dřevěná okna za plastové stejného vzhledu a na hasičce ještě dveře v celkové ceně 103 000,- Kč. Na budově školy se tedy ještě v příštím období provede celková oprava venkovní omítky a podrovnávky.

V druhé polovině srpna začala společnost MIKO Neslovice s provedením úpravy a zpevnění místní komunikace k rybníku na Paloučkách. Tedy plníme další slib občanům, který jsme dali a předpokládané ukončení prací je do poloviny září. Celkové náklady se budou pohybovat kolem 450 000,- Kč. Se společností MIKO má obec uzavřené smlouvy na letošní rok ještě na vybudování chodníku na Kozích horkách a od autobusové čekárny k hlavní silnici na Neslovice. 

V srpnu také byla dokončena oprava a na místo usazena socha sv.Josefa, kterou obec nechala opravit. Celkové náklady opravy byly 166 000,- Kč a obci na opravu přispěl ze svého rozpočtu formou dotace Jihomoravský kraj částkou 30 000,- Kč. V zahrádce u kostela tak zbývá ještě opravit druhou sochu sv. P.Marie, která je uznána jako státem chráněná památka. Předpokládám, že zastupitelstvo podpoří i opravu této sochy a požádáme opět o dotaci a zařadíme do rozpočtu pro příští rok.

V závěru bych ještě pár řádků věnoval divadelním představením v přírodě. Obec Hlína je velmi známá především díky rozhledně V.Menšíka, ale v poslední době také díky těmto představením. Jsou krásná a díku tomu roste i návštěvnost těchto představení. Je to pro všechny zúčastněné jednak odměna za odvedený výkon a přípravu prostředí, ale také zavazující pro další léta. Obec tyto aktivity podporuje a myslím, že vždy podporovat bude. Náklady na nastudování, přípravu a technické vybavení nejsou malé a tak se snažíme získat finanční prostředky z různých dotačních programů. V letošním roce, stejně jako loni jsme získali prostřednictvím Mikroregionu Ivančicka částku 20 000,- Kč o společnosti ČEZ Jaderná elektrárna Dukovany, která se tím stala partnerem této akce. Tyto peníze stejně jako loni budou použity na nákup elektronických prostředků na zkvalitnění ozvučení představení. 

Chtěl bych tedy touto cestou poděkovat všem, kteří se podílí na této akci za jejich obětavost, úsilí, herecké výkony, organizační zabezpečení a jejich čas, který tomu všemu věnují a popřát jim ještě spoustu dalších a snad následujících úspěchů. 
 

Slovo starosty květen 2009

Vážení spoluobčané,
 v minulém čísle Hlínských rozhledů jsem Vám slíbil informace o vývoji dvou, řekl bych kauz, které se v současné době řeší na obecním zastupitelstvu. Obě tyto záležitosti byly projednávány na posledním veřejném zasedání zastupitelstva a závěrem Vám poskytl několik informací z aktuálního dění v obci.

Tedy záležitost týkající se budovy bývalé školy. Připomenu, že tuto budovu v roce 1989 koupili manželé Procházkovi od Obce Neslovice. Obec Hlína se soudní cestou domáhala zrušení kupní smlouvy a Krajský soud jí v této záležitosti také vyhověl. Po téměř desetiletém soudním sporu prohlásil kupní smlouvu za neplatnou a tato budova se stala opět majetkem obce Hlína. Manželé Procházkovi na základě tohoto rozhodnutí tuto nemovitost obci v roce 2003 předali. Po předání vstoupili do jednání s obecním úřadem o navrácení finanční částky, kterou zaplatili, jednalo se o 48 756,- Kč a současně požadovali další peníze za zhodnocení této nemovitosti, které spočívalo ve vybudování etážového topení, instalaci elektrického ohřívače vody a opravu venkovních omítek. Vše v hodnotě 22 826,- Kč dle znaleckého posudku, který obec nechala vypracovat. Při těchto jednáních, které probíhali na obecním úřadě, jsem Procházkovi upozorňoval na skutečnost, že od roku 1989 neplatili obci nájem za užívání nemovitosti, který dle znaleckého posudku za tu dobu činil téměř 100 000,- Kč. Nicméně i přes tuto skutečnost jsme Procházkovým nabídli finanční částku 34 000,- Kč, což je částka , kterou obec prokazatelně obdržela od obce Neslovice v roce 1990 za prodej této budovy, zbývající peníze dle vyjádření již byly proinvestovány a pokud Procházkovi nebudou požadovat peníze za zhodnocení budovy, nebudeme ani my požadovat nájemné a věc bude uzavřena. Podotýkám, že všechna tato jednání probíhala ústně bez písemných záznamů. Manželé Procházkovi tuto nabídku nepřijali a podali na obec žalobu pro navrácení finanční částky 71 582,50 Kč. Rozběhlo se další soudní řízení, které trvalo téměř pět let a skončilo rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov z letošního ledna, který vyhověl žalobě Procházkových a nařídil dlužnou částku zaplatit. Nejsem právník a ani není účel tohoto článku Vám citovat proč tak soud rozhodl, ale zjednodušeně řečeno nájemné za užívání bylo promlčené a tedy obec na ně nemá nárok. Obec v tomto sporu zastupuje právní zástupce, který po rozboru rozhodnutí soudu doporučil obecnímu zastupitelstvu odvolání se ke Krajskému soudu. Zastupitelstvo obce o tomto návrhu dlouho jednalo a nutno říci, že rozhodování nebylo jednoduché. Je třeba také dodat, že k výše uvedené částce musíme připočítat náklady soudního řízení, náklady právního zastupování Procházkových a obce a soudní poplatky a dostaneme se tak k částce 144 000,- Kč, které musí obec zaplatit. Proto rozhodování nebylo jednoduché a v závěrečném hlasování na veřejném zasedání bylo v poměru 5 ku 3 hlasů rozhodnuto o odvolání se proti rozsudku v této záležitosti. Těžko předvídat další vývoj v této kauze, ale když si vzpomenete na první spor o školu, tak ten obec také v prvním rozsudku prohrála, odvolala se a vyšší soud její žalobě vyhověl a budovu obci vrátil. Na to jak to skončí si budeme muset ještě nějaký čas počkat.

V druhé části článku bych Vás informoval o situaci výstavby rozhledny pana Stanislava Řezáče mladšího. Pan Řezáč má zájem postavit na svém pozemku kopii rozhledny, která zde dříve stávala a která by byla pouze pro jeho soukromé účely, tedy ne pro veřejnost. Podal žádost na obec k vyjádření se k této stavbě a obecní zastupitelstvo konstatovalo, že nemá námitek za splnění všech zákonem daných podmínek, což bylo také v protokolech jednání uvedeno. V průběhu stavebního řízení se začaly vyskytovat potíže v podobě požární bezpečnosti stavby, vyjmutí pozemku z plnění funkce lesa a posouzení krajinného rázu. Na téma posouzení vlivu stavby byla obec požádána odborem životního prostředí o vyjádření. O posouzení jsme požádali autora Územního plánu obce a jeho doporučení bylo z důvodu rušivého vlivu na krajinný prvek stavbu nedoporučit. Obec se tímto vyjádřením řídila a stavbu odboru životního prostředí i přes dřívější souhlasné stanovisko nedoporučila. Důležité upozornění – obec v tomto celém řízení byla účastníkem jako každý jiný s právem uvádět své připomínky o jejichž důležitosti rozhodoval stavební úřad. A právě na základě připomínky odboru životního prostředí byla stavba Stavebním úřadem Ivančice zamítnuta. Pan Řezáč se proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolal na Krajský úřad a ten jeho žádosti vyhověl a zrušil rozhodnutí stavebního úřadu a nařídil nové projednání. Současně však důrazně doporučil řídit se při povolování Územním plánem obce Hlína. A zde právě nastává jak se říká kámen úrazu. Územní plán obce zakazuje stavět výškové stavby v osídleném uzemí a tak i v druhém řízení byla stavba zamítnuta. Zde musím podotknout, že naprosto chápu pana Řezáče, který do přípravy stavby investoval nemalé finanční prostředky, že se cítí dotčen a poškozen jednáním obecního zastupitelstva a obce, protože od začátku se vyjadřovalo souhlasně. Domnívám se ale, že především stavební úřad a také projektant stavby, se měli v počátku důkladně seznámit s územním plánem a upozornit obec na mylné rozhodování. Nejsme vševědoucí a jak je vidět i toto se může stát. Pan Řezáč při posledním jednání v zastupitelstvu naznačil, že vynaložených prostředků se pravděpodobně bude domáhat soudní cestou, tedy uvidíme jak se věc vyvine. Možné řešení se nabízí ve změně územního plánu. Tato cesta je však časově dlouhá a finančně náročná. Obec Hlína má územní plán z roku 1998 a tedy se nabízí provést aktualizaci a pří té příležitosti také určité změny. Obecní zastupitelstvo tuto záležitost projednalo a na veřejném zasedání rozhodlo o požádání o dotaci na aktualizaci územního plánu z rozpočtu Jihomoravského kraje, přičemž podmínilo realizaci získáním dotace. Pokud by aktualizace územního plánu proběhla, pak se tato záležitost stává záležitostí Vás všech spoluobčanů, protože při projednávání změn jste Vy všichni účastníky řízení a tedy můžete vyjadřovat své názory a požadavky a tím dát najevo zda se stavbou souhlasíte či ne. Samozřejmě o dalším vývoji Vás budu informovat.
V závěru několik informací z dění v obci. Tak především zhruba od poloviny června bude na obecním úřadě zprovozněno pracoviště Czech POINT, což pro Vás znamená, že na zdejším úřadě získáte výpisy z katastru nemovitostí, obchodních rejstříků, rejstříku trestů, evidence bodového systému řidičů a další, pro které jste museli zajíždět jinam. Právě v těchto dnech probíhá generální oprava místního rozhlasu, která spočívá v odstranění drátového systému a dosazení bezdrátových reproduktorů. Akce bude stát 210 000,- Kč a obec na ní získala dotaci z rozpočtu JMK ve výši 80 000,- Kč. Tedy něco pro zlepšení Vaší informovanosti a také vzhledu obce. Hotovo by mělo být do konce června. Další akcí je výměna oken za plastová v budově bývalé školy a dveří a dvou oken na hasičce. Zde sledujeme úsporu energie při vytápění a také vzhled těchto budov. Náklady budou 90 000,- Kč a realizace v červenci. V měsíci červenci potom začne probíhat oprava a zpevnění komunikace na část zvanou Paloučky a další. V současné době se posuzují nabídky na realizaci a připravuje se smlouva o dílo. Předpokládané náklady 600 000,- Kč. Toto jsou ty významnější o dalších zase příště.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval redakci za prostor, který pro svá slova dostávám, protože se domnívám, že velmi výrazně přispějí k Vaší informovanosti o dění v obci a mě dává možnost Vám blíže vysvětlit některé záležitosti z chodu obce.

Slovo starosty - únor 2009

Na počátku roku 2009 obecní zastupitelstvo zhodnotilo hospodaření obce v uplynulém roce a dá se říci, že jsme si nevedli špatně. Celkové příjmy byly ve výši 3 990 000,- Kč, což je nejvyšší částka v historii obce. Většinu financí tvoří především daňové příjmy. V loňském roce jsme obdržely ještě navíc 450 000,- nájemné za rozhlednu, na vstupném se na rozhledně vybralo 111 000,- Kč a na dotacích obdržela obec 65 000,- Kč.

A na co byly tyto finanční prostředky použity? Tak především jsme investovali do oprav chodníků a komunikací v celkové částce 880 000,-Kč, dále splátka dluhu na rozhledně 500 000,-Kč. Z těch větších výdajů bych ještě pro zajímavost uvedl například svoz odpadů z obce ( popelnice, kontejnery, plast, sklo atd. ) 200 000,-Kč, zabezpečení školní docházky 170 000,-Kč, elektrická energie 130 000,- Kč. Přesné znění příjmů a výdajů bude zveřejněno v závěrečném účtu hospodaření obce v následujících dnech. Celková výše výdajů pak v roce 2008 činila 3 486 000,- Kč. Jak je tedy patrno ještě zhruba 500 000,- nám zůstalo a bude převedeno do letošního roku. Proto se domnívám, že jsme nehospodařili špatně. 

V počátku ledna byl zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2009, který zastupitelstvo na veřejném zasedání 11.února schválilo. V tomto roce budeme finanční prostředky i nadále směřovat do oblasti zlepšení života v obci. Počítáme s vybudováním asfaltové komunikace do části obce znané Paloučky, dokončení úprav kolem autobusové čekárny a pokračování chodníku k č.p.64 a z těch větších ještě položení nového chodníku po výstavbě vodovodu na Kozích horkách.

Dále budeme investovat do budovy bývalé školy ( výměna oken ), prodloužení inženýrských sítí v Křenové, nákup pozemků za obecním úřadem. Nesmím ještě zapomenout na rozhlednu, kde zbývá ještě splatit zhruba 600 000,-Kč. V letošním roce bychom chtěli také provést celkovou rekonstrukci či generální opravu veřejného rozhlasu, na kterou jsme požádali o dotaci z Programu rozvoje venkova a uvidíme zda bude naší žádosti vyhověno. Proběhne také dokončení oprav sochy sv.Josefa a chystáme se oslovit projektanta na studii vybudování urnové stěny na místním hřbitově. Samostatnou kapitolu výdajů potom tvoří náklady na zabezpečení školní docházky pro děti z naší obce, svoz a třídění odpadů, zabezpečení chodu obecního úřadu a další. Samozřejmě že i nadále budeme finančně podporovat všechny společenské akce v obci, sportovní vyžití, dětské zájmové kroužky a charitu. Veškeré tyto informace byly podrobně rozebrány na veřejném zasedání obecního zastupitelstva a jen škoda , že tak málo z Vás se těchto zasedání zúčastňuje.

Dále mi dovolte, abych se ještě pár slovy zmínil o pronájmu hrobových míst na místním hřbitově. V loňském roce proběhlo označení hrobů tabulky s čísly dle evidence a v letošním roce nás čeká uzavírání smluv o pronájmu hrobů na 10 let. Každý nájemce obdržel v minulých dnech smlouvu o pronájmu, platový výměr na nájem a složenku na zaplacení. Chtěl bych Vás touto cestou požádat o prostudování této smlouvy, podepsání a vrácení zpět na Obecní úřad.

Starosta Miloš Dostalý
 

Novinky

„Naučné prvky pro děti“

Obec Hlína v roce 2021 dokončila projekt Naučné prvky pro děti. Obec na projekt obdržela účelový finanční dar výši 55.000,- Kč od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci realizace společného projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“, který byl podpořen z grantu Podpora regionů.Náplní projektu byla instalace naučných prvků pro děti u dětského hřiště za obecním úřadem a u rozhledny Vl.Menšíka od společnosti AWOCADO s.r.o., v celkových nákladech 61 105,- Kč vč. DPH. Instalaci provedli zaměstnanci obce.
Realizací projektu došlo v obci k zvýšení přitažlivosti jednotlivých areálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu že se jedná o naučné prvky zaměřené na přírodu zároveň zvyšujeme úroveň znalostí u nejmladší generace.Tento projekt bylo možné uskutečnit díky dlouholeté dobré regionální spolupráci obce Hlína, Nadace ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Mikroregionu Ivančicko. Našim partnerům tímto děkujeme za spolupráci a podporu.

www.aktivnizona.cz/cs/uvod

 

                                                                                                                                                          
 
                                                       
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies