Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                         

OBEC HLÍNA 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.6/2004, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště.

Obec Hlína vydává v souladu s ust. § 84, odst.2, písm.i) zák.č.128/2000 Sb. v platném znění v návaznosti na ust. § 10, písm.d) citovaného zákona a ust. § 19 zák.č.256/2001 Sb. v platném znění obecně závaznou vyhlášku č.6/2004, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště.

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1. Obec Hlína je provozovatelem pohřebiště na Hlíně. Tuto vyhlášku vydává Obec Hlína v zájmu stanovení jednotných pravidel pro užívání pohřebiště jako zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.

II.

PROVOZNÍ DOBA POHŘEBIŠTĚ

 

1. Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, je stanovena takto :

od 1.ledna do 31.března a od 1.října do 31.prosince               07 – 17.00 hodin

od 1.dubna do 30.září                                                             07 – 19.00 hodin

2. Pevná výjimka je stanovena pro svátek Památky zesnulých včetně soboty a neděle tomuto svátku předcházející. Pro toto období platí provozní doba od 07 do 19.00 hodin.

3. Vznikne-li potřeba zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo výše uvedenou provozní dobu, bude věc řešena samostatnou dohodou.

III.

POŘÁDEK NA POHŘEBIŠTI

 

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a ostatní veřejnosti. Zejména se zakazuje chovat se zde hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době stanovené v čl.II této vyhlášky.

3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělých osob.

4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může jeho provozovatel z oprávněných důvodů (např.terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace apod.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

7. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

8.Svítilny a svíčky je možno na hrobových místech rozsvěcovat pouze tehdy, jsou-li vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.

9.Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí. Tato voda je určena pouze k provozním účelům provozovatele a k zalévání zeleně na pronajatých hrobových místech.

10.Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

11.Odpadky je nutné ukládat na stanovená místa označená provozovatelem. Pokud bude na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutné tato opatření respektovat.

12.Návštěvníci pohřebiště nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem.

13.Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele. Tím není dotčena povinnost svolatele předem oznámit shromáždění podle zák.č.84/1990 Sb. v platném znění.

14.Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tato vyhláška.

15.Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel.

IV.

ROZSAH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA POHŘEBIŠTI

 

1. Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby :

a) pronájem hrobových míst

b) vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikace a zeleně v areálu pohřebiště

d) správu a údržbu objektů na pohřebišti

e) zajišťování likvidace odpadu

f) půjčování nádob na zalévání

g) informační služby

 

V.

POVINNOSTI PROVOZOVATELE POHŘEBIŠTĚ

 

1. Povinnosti provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst jsou upraveny ve smlouvách o nájmu hrobových míst, které jsou uzavírány s každým nájemcem jednotlivého hrobového místa, přičemž jsou zaručeny stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce.

2. Provozovatel pohřebiště hrobová místa zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobových míst stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

3. Provozovatel je dále povinen dodržovat veškeré povinnosti vyplývající pro něho z ust. § 20 zák.č.256/2001 Sb. v platném znění.

 

VI.

POVINNOSTI NÁJEMCE HROBOVÉHO MÍSTA

 

Nájemce hrobového místa je povinen:

1. Zajišťovat vlastním nákladem údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném nájemní smlouvou a platným řádem veřejného pohřebiště.

2. Oznamovat provozovateli pohřebiště OÚ Hlína, se sídlem Hlína 19, který vede evidenci hrobových míst, veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště.

3. Řádně platit nájemné sjednané dle nájemní smlouvy.

4. Zřídit hrobové zařízení podle platného řádu pohřebiště, před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas pronajímatele a řídit se při provádění prací jeho pokyny.

5. Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobového místa zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

6. Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a trvalými porosty vyššími než 1 m a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

7. Odstranit včas květinové a jiné předměty umístěné na hrobovém místě, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.

8. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, je-li narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní je pronajímatel oprávněn zajistit bezpečnost na náklady nájemce hrobového místa.

9. Zasahovat do veřejné zeleně na pohřebišti včetně výsadby nové zeleně pouze se souhlasem pronajímatele, který je oprávněn ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně na pohřebišti.

10. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s těmito ostatky bude po uplynutí 1 roku ode dne skončení nájmu naloženo jako s věcmi opuštěnými.

11. Strpět číselné označení hrobových míst provedené provozovatelem

12. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoliv další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který upravuje platný zákon o pohřebnictví a platný řád pohřebiště.

13. Dodržovat platný řád pohřebiště.

14. Respektovat zákaz pronájmu hrobového místa jiným osobám.

15. Strpět případy, kdy přístup k pronajatému hrobovému místu bude výjimečně omezen na zcela nezbytnou dobu z důvodu např. výkopu hrobu na sousedních hrobových místech, umístění technologických zařízení, údržby zeleně, odstranění havarijních stavů na vybavenosti hřbitova.

16. Bude-li nutné při výkopu pronajatého hrobového místa uložit hlínu na vedlejší hrobové místo nebo na ostatní plochu kolem hrobu, odstranit tuto hlínu a uvést použitou plochu nejpozději do 24 hodin od pohřbu do původního stavu.

 

VII.

UKLÁDÁNÍ LIDSKÝCH POZŮSTATKŮ A ZPOPELNĚNÝCH LIDSKÝCH OSTATKŮ A JEJICH EXHUMACE

 

1.Lidské pozůstatky může do hrobů ukládat s předchozím souhlasem provozovatele pouze osoba provozující tuto činnost na základě příslušného oprávnění podle zák.č.455/1991 Sb. v platném znění. Tato osoba je povinna před započetím kopání hrobu ohlásit tuto skutečnost včetně přesného označení hrobu, jména a příjmení zemřelého, jeho rodného čísla a adresy posledního bydliště včetně předání listu o prohlídce mrtvého a souhlasu nájemce hrobového místa.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele (viz postup podle čl.VII, odst.1 této vyhlášky) a způsobem, který stanoví.

3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu.

4. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

5. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně. Výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky. Při výrobě rakví a jejich nátěrech nesmí být použity toxické látky.

6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobech může osoba uvedená v čl.VII, odst.1 vyhlášky provádět pouze se souhlasem příslušného orgánu hygieny.

 

 

VIII.

TLECÍ DOBA

 

1.      Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

 

 

IX.

ZŘIZOVÁNÍ HROBOVÉHO ZAŘÍZENÍ A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA POHŘEBIŠTI

 

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu :

a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům hrobu a hloubce základové spáry, která činí minimálně 600 mm, u náhrobků je nutno brát v úvahu hloubku výkopu při předpokládaném otevření hrobu s tím, že základová deska nesmí zasahovat do profilu výkopu hrobu.

b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu odolného proti působení povětrnostních vlivů.

c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

 

2. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky stanovené provozovatelem pohřebiště, zejména

a) respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací

b) neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

c) nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

 

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa a místo samé, kde se práce prováděly, do původního stavu. 

 

X.

SANKCE

 

1. Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

 

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce dne 14.5.2003.

2. Do této vyhlášky může každý nahlédnout na Obecním úřadě Hlína v úředních hodinách.

 

Dostalý Miloš                                                                                     Vašulín Vladislav

 starosta                                                                                             místostarosta

Provozováno CMS / Eshop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu