Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                         

OBEC HLÍNA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.5/2004, kterou se stanovuje místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

Zastupitelstvo obce Hlína se usneslo dne 27.1.2004 vydat podle ust. § 84, odst.2 a ust. § 10, písm.d) zák.č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a na základě ust. § 14, odst.2 zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“), kterou se stanovuje místní poplatek ze provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „poplatek“).

Čl. 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Vyhláška upravuje podrobnosti vybírání místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „VHP“) umístěný v provozovnách k tomu určených na území obce Hlína.

2. Poplatek je vybírán za každý povolený VHP (1).

3. Správu poplatku vykonává Obec Hlína, řízení ve věcech poplatků provádí Obecní úřad Hlína podle zvláštních předpisů (2).

 

 

Čl. 2

POPLATNÍK POPLATKU

1. Poplatníkem poplatku je provozovatel VHP.

 

 

Čl. 3

OHLAŠOVACÍ POVINNOST

1. Poplatník je povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne uvedení VHP do provozu ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu.

2. Stejnou ohlašovací povinnost má poplatník i při ukončení provozu VHP.

 

 

Čl. 4

SAZBA POPLATKU

  1. Sazba poplatku za každý provozovaný VHP činí 5 000,- Kč na 3 měsíce.

 

 

 

 

Čl. 5

SPLATNOST POPLATKU

1. Při povolení provozu VHP na dobu 3 měsíců je poplatek splatný do 15.dne měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo vydáno rozhodnutí o povolení provozu VHP.

2. Při povolení provozu VHP na dobu 6 měsíců je poplatek splatný ve 2 stejných splátkách, a to do 15.dne posledního měsíce příslušného čtvrtletí.

3. Při povolení provozu VHP na dobu 12 měsíců je poplatek splatný ve 4 stejných splátkách, a to do 15.dne posledního měsíce příslušného čtvrtletí.

 

 

Čl. 6

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

3. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

 

Čl. 7

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.2.2004.

2. Do této vyhlášky může nahlédnout každý občan na Obecním úřadě Hlína.

 

 

 

 Dostalý Miloš                                                                      Vašulín Vladislav

   starosta                                                                                  místostarosta

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________   (1) zák.č.202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů        (2) zák.č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů

 

 

Vyvěšeno: ………………………

 

Sejmuto:     ……………………....

Provozováno CMS / Eshop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu