Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                         

OBEC HLÍNA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2004, kterou se stanovuje místní poplatek ze vstupného.

Zastupitelstvo obce Hlína se dne 27.1.2004 usneslo vydat podle ust. § 84, odst.2, písm.i) zák.č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů a na základě ust. § 14, odst.2 zák.č.565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“), kterou se stanovuje místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).

Čl. 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Vyhláška upravuje podrobnosti vybírání místního poplatku ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce.

2. Poplatkem ze vstupného pro účely této vyhlášky se rozumí poplatek ze vstupného na uvedené akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

3. Vstupným se pro účely této vyhlášky rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

4. Správu poplatku vykonává Obec Hlína, řízení ve věcech poplatků provádí Obecní úřad Hlína podle zvláštních předpisů (1).

 

 

Čl. 2

POPLATNÍK POPLATKU

1. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které pořádají kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce na území obce Hlína.

Čl. 3

OHLAŠOVACÍ POVINNOST

1. Poplatník poplatku je povinen oznámit správci poplatku nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním akce datum konání akce uvedené v čl.1 vyhlášky a předložit mu ke konsignaci vstupenky.

2. Poplatník poplatku je povinen do 5 pracovních dnů po ukončení akce předložit přehled prodaných vstupenek.

Čl. 4

SAZBA POPLATKU

1. Sazba poplatku činí 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného.

Čl. 5

SPLATNOST POPLATKU

1. Poplatek ze vstupného je splatný jednorázově, a to nejpozději do 8 pracovních dnů ode dne, kdy poplatník předložil správci poplatku přehled prodaných vstupenek.

 

Čl. 6

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

1. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

 

Čl. 7

ÚLEVY OD POPLATKU

1. Z akcí pořádaných místními organizacemi se poplatek neplatí.

 

Čl. 8

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

3. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

 

Čl. 9

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.2.2004.
  2. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/1991 o místních poplatcích
  3. Do této vyhlášky může nahlédnout každý občan na Obecním úřadě Hlína.

 

 

Dostalý Miloš                                                         Vašulín Vladislav

 starosta                                                                   místostarosta

 

 

 

(1) zák.č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů

 

 

Provozováno CMS / Eshop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu