Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                                                    POZOR!!! Od 4.3.2023 rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty, neděle a svátky , vždy od 10.00 do 17.00 hod.                             

ROK 1966

 

 • Dobré, mírné počasí a mírná zima, dobrá úroda.

 

 

ROK 1967

 

 • Sucho, málo deště, bohatá úroda
 • Upraveny hony a vozovky v katastru obce.
 • Dokončena výstavby márnice a kanalizace.
 • Kultura: masopustní zábava, lampiónový průvod na Hlínský kopec, hody v září.

 

 

ROK 1968

 

 • Také naší vesnicí projížděla vojska, byla to hlavně vojska sovětská s vojenskou technikou – tanky. Obyvatelstvo mlčky přihlíželo. Od pásů tanků byla rozryta silnice na Hlíně.
 • Mírní zima, příznivé jaro, dostatek vláhy, dobrá úroda.
 • Kultura: masopustní zábava, lampiónový průvod na Hlínský kopec, hody v září, oslava MDŽ.

 

 

ROK 1969

 

 • mírná zima, málo sněhu
 • plyn v ocelových lahvích se používá ve 20 domácnostech

 

 

ROK 1970

 

 • Hodně sněhu, přes 1 metr, úrodný rok s dešti.
 • Nová elektrifikace, osvětlení na betonových sloupech
 • V Kozích horkách zbudována nová studna
 • Obnoveno bylo divadlo v přírodě, sehráno bylo představní Na tý louce zelený.
 • Další kultura: ostatková zábava, lampiónový průvod na Hlínský kopec, hody v září.
 • V obci je 107 domů. Obyvatel je 346.
 • Vozidlo vlastní 5 lidí, motocykl 23 lidí.

 

 

ROK 1971

 

 • Volby do všech stupňů zastupitelských orgánů. Do MNV bylo 13 kandidátů. Předsedou byl zvolen Alois Fiala a místopředsedou Vilém Neužil.
 • Mírné, suché počasí
 • Úprava chodníků od Kopečku pod kostelem do dědiny
 • Oprava kostela – omítky, nátěr plechové střechy, nové okapy
 • Kultura: masopustní zábava, lampiónový průvod na Hlínský kopec, hody v září, divadelní představení „Madlenka z kovárny“

 

 

ROK 1972

 

 • JZD uspořádalo zájezd do Brna.
 • Kultura: masopustní zábava, oslava MDŽ, osvětová beseda v pohostinství o kosmonautice.
 • Počet žáků navštěvující obecní školu: 16.

 

 

ROK 1973

 

 • Mírná zima, suchý rok a méně úrody.
 • Začalo se s přestavbou požární zbrojnice. Úprava silnice přes Náves a v Křenové – asfaltováním.
 • Ve škole je 18 žáků, vyučuje ředitel školy pan Jaroslav Procházka.
 • Kultura: Mladí hody, Divadlo Co Čech to muzikant sehráli nejen v přírodě na Hlíně, ale i v kulturním domě v Ivančicích Alexovicích, hody v září, předsilvestrovská zábava.

 

 

ROK 1974

 

 • Rozpočet obce na tento rok 25 000,- Kčs.
 • Velmi dobrá úroda.
 • Byla zrušena porodna prasnic a přebudována na výkrmnu pro 300 ks prasat. Občané si upravují domy, přistavují, rozšiřují.
 • Požární zbrojnice byla rozšířena o jednoposchoďovou přístavbu. Tím byla získána druhá garáž a v prvním poschodí i kulturní místnost.. Vedle garáže v přízemí byly postaveny i další dvě místnosti menší, které budou sloužiti jako skladiště a telefonní ústředna.
 • Kultura: oslava MDŽ, lampiónový průvod na Hlínský kopec, Taneční zábava u příležitosti 50. výročí trvání SPO (svazu požární ochrany) na Hlíně s tombolou a výstavou fotografií z činnosti SPO (materiály byla zapůjčeny od místních občanů), ostatková zábava.
 • K akci 50. výročí SPO: Vlastní odpolední oslavy se konaly za velké účasti místních i přespolních občanů a krojovaných požárníků. Po oslavných projevech místních i okresních funkcionářů byly uděleny medaile a čestná uznání zasloužilým a zakládajícím členům. V provedené soutěži požárních družstev družstvo Hlína získalo diplom za umístění na 3. místě v soutěži, skončili za Dolními Kounicemi a Padochovem.
 • Nebylo letos divadla, protože bylo málo času na přípravu vzhledem k výstavbě zbrojnice a k oslavě výročí SPO.
 • V obci má 80 domů vlastní TV.
 • Ve škole je 18 žáků
 • Hlína má 323 obyvatel a 110 domů.

 

 

ROK 1975

 

 • Mírné, deštivé počasí během roku
 • Došlo ke sloučení JZD Neslovice a Tetčice, nový název „ JZD Nová Směna“ se sídlem v Neolovicích (Hlína má v JZD 145 ha)
 • Obecní rozpočet činí pro tento rok 56 000,- Kčs
 • Byla dokončena výstavba vodárny a studny na Kozích horkách
 • Kultura: lampiónový průvod při příležitosti oslav osvobození RA, divadlo v přírodě - zpěvohra „Sládci“, hody, SPO (hasiči) uspořádalo autobusový zájezd na výlov rybníka Vrkoč a do zámku Valtice a Mikulova.
 • Škola má 15 žáků, obec má 323 obyvatel a 113 domů

 

 

ROK 1976

 

 • Volby do MVN, výběr z 15 poslanců, zapsáno 238 voličů, předsedou MNV se stal Miloš Dostalý a místopředsedou Antonín Bíba.
 • Kultura: ostatková zábava, divadlo v přírodě, hody, dětský karneval
 • Zrušena byla v tomto roce místní obecní škola z důvodů ekonomických a pedagogických. Žáci z Hlíny dojíždí od 1.9.1976 do ZDŠ Neslovice (1.-5. třída). Celkem se jedná o 13. žáků. Škola na Hlíně byla vždy oporou kulturního a veřejného života. Učitel býval zapojen do kulturního a politického života, pracoval jako vychovatel mládeže a nebylo jediné akce, do které by nebyl zapojen – divadlo, veřejné oslavy, kronika, přednášky apod.
 • V místním pohostinství byla provedena přístavba, byla také prohloubena veřejná studny.
 • Obecní rozpočet byl 29 000,- Kčs.
 • Majetek obce má hodnotu 735 608,- Kčs.
 • Obec má 320 obyvatel.

 

 

ROK 1977

 

 • Úřadovna MNV je umístěna v domě č.p. 54 (bývalý obchod) a jeho majiteli je placeno měsíční nejemné 36,- Kčs. Do budoucna se plánuje vybudování nové úřadovny MNV.
 • Mírná zima, sněhu byla do 40 cm.
 • Z bývalé kanceláře JZD Nová Směna je klubovna SSM.
 • V JZD Nová Směna (pobočka na Hlíně) je z obce zaměstnáno 9 žen (dojičky a ošetřovatelky dobytka) a 2 muži (kočí a hlídač). Ostatní 3 ženy (vážná, účetní a dělnice) dojíždí do Neslovic a Tetčic a dalších 10 mužů rovněž denně dojíždí do Nezloviv (zedník, stolař, zámečník, výrobní náměstek, nákupčí, agronom …). Celkem zaměstnává JZD z obce Hlína 24 lidí.
 • Do akce skupinový vodovod se přihlásilo 20 občanů. Zdrojem bude studna u č.p. 22 a v Kozích horkách.
 • Bylo provedeno odvodnění kostela, který byl značně podmáčen nesvedenou vodou ze střech.
 • Kultura: společenský ples, ostatková zábava, maškarní zábava, oslava MDŽ, zájezd do Mikulova (hasiči), hody v září a lampiónový průvod, oslava 60. výročí VŘSR v místním pohostinství s kulturním programem a umělci z Národního divadla v Brně.
 • Obec má 314 občanů.

 

 

ROK 1978

 

 • Mírné počasí a průměrná úroda
 • Výsadba 400 keřů růží na návsi, před obchodem Jednota a úřadem MNV
 • Rozpočet obce byl 31 000,- Kčs.
 • Kultura: ostatková zábava, karneval, velikonoční zábava, závody ve stolním tenise v požární zbrojnici, hody v září.
 • Obec má 330 obyvatel bydlících ve 113 domech. Narodilo se 8 dětí.

 

 

ROK 1979

 

 • Tuhá zima, teploty až -20 stupňů, ztížené podmínky v dopravě, v lednu bylo až 80 cm sněhu, suché jaro
 • Malá sklizeň obilovin, hodně švestek a brambor
 • Kvůli zimě byly prodlouženy dětem zimní prázdniny na školách až do 28. ledna. Děti sáňkovaly, lyžovaly a bruslily na zamrzlé vodní nádrži na Paloučkách, kde si i postavily dřevěný nájezd pro sjezd na lyžích
 • Kultura: ostatková zábava, lampiónový průvod na Hlínský kopec, hody, maškarní zábava.
 • Obec má 304 obyvatel, umřelo 5 občanů, narodily se 3 děti, z celkového počtu občanů je 85 důchodců.
 • Počet domů je 113, z toho 12 je částečně nebo vůbec neobydleno, 5 je rekreačních chalup.

 

 

ROK 1980

 

 • Od 1.7.1980 je MNV Hlína a MNV Kratochvíla a MNV Neslovice společně veden jako MNV Neslovice. Předsedou je Miloslav Brázda z Nezloviv a místopředseda je Jaroslav Procházka z Hlíny.
 • Oprava silnice od Kozích horek až pod Kopeček směrem na Dolní Kounice. Před úpravou byly na této silnici jámy až 1 m hluboké. Po úpravě silnice nastal na ní větší provoz motorových vozidel a dosavadní dětský sport. Ruch (sáňkování, jízda na koloběžkách a kárách) musel ustoupit.
 • Morový kámen byl z pole při orbě traktory vyvrácen,, rozlomen na dva kusy a odvlečen směrem k silnici.
 • Kultura: ostatková zábava, hody, maškarní zábava, oslava MDŽ
 • 315 obyvatel žije v obci, zemřeli 3 lidé a narodily se 2 děti.

 

 

ROK 1981

 

 • Volby do zastupitelských sborů: předseda MNV: předseda MNV Šabacký Rudolf z Kratochvíly, tajemník Jaroslav Procházka z Hlíny
 • Počasí bez zvláštních výkyvů, průměrná úroda, prosincové mrazy až -22 stupňů, 60 cm sněhu.
 • Provedena kanalizace v části podél silnice Neslovice – Dolní Kounice a od Božích muk přes Kozí horky na konec vesnice
 • Morový kámen, vyvrácený v minulém roce traktorista se ztratil.
 • Školní budova na Hlíně slouží jako byt pro tajemníka MNV.
 • Kultura: taneční zábava, dětský ples, divadlo v přírodě „Slovácká princezna“, hody v září, výstava Českého svazu chovatelů základní organizace Hlína – výstava drobného zvířectva a exotů ve dnech 12.-13.9. na návsi.
 • Obec má 318 obyvatel, narodilo se 7 dětí a 5 lidí zemřelo.

 

 

ROK 1982

 

 • Občanský výbor na Hlíně – úřaduje Miloš Dostalý vždy 1x týdne. MNV Neslovice úřadu je od pondělí do pátku celodenně.
 • Dobré počasí, mírná zima, 60 cm sněhu.
 • Pro nesjízdnost silnice na Dolní Kounice ustal zde ruch k velké radosti školní mládeže, která silnici plně využívala k sáňkování a lyžování. Dokonce po silnici během zimy projely i několikrát sáně s koňským potahem, což je již v dnešní době motorismu velkou vzácností.
 • Byla dokončena kanalizace v délce 671 metrů podél silnice Neslovice – Dolní Kounice.
 • Zastřešena byla čekárna pro autobus dopravu.
 • Kultura: dětská merenda, výstava drobného zvířectva, hody v srpnu, babské hody v září (22 krojovaných žen).
 • Obec má 306 obyvatel, narodily se 4 děti, zemřelo 5 lidí.

 

 

ROK 1983

 

 • Oprava světel v obci, nová ústředna pro nový rozhlas.
 • Byla postavena nová věž na Hlínském kopci a to v listopadu. Na již dříve položenou základnu byly položeny helikoptérou z polního letiště od Ořechova, dílce železných konstrukcí. Helikoptéra přiletěla asi 5x s nákladem, který měla zavěšený na laně. Pořizovatelem věže jsou Malešické jaderné elektrárny. Věž bude zprostředkovávat bezdrátové telegrafické spojení přes Hlínský kopec mezi Dalšicemi a Brnem.
 • Památky na Hlíně, které jsou vedeny v okresních záznamech:

Filiální kostel sv. Kunhuty – majitel římsko-katolická církev

Socha Panny Marie u kostela – pozdně barokní socha z r. 1760

Boží muka u silnice do Neslovic – pozdně barokní práce, umístěna v rovinaté krajině, důležitý orientační bod.

Pamětní – morový – kámen v polích na Dolní Kounice – byl vyvrácen a ztracen.

 • Studánky pro pocestné: Takovou studánku, ne však v dobrém stavu lze spatřit v zajíčku při lesní cestě do Slůvek. Z této studánky mnoho sovětských vojáků i místních lidí uhasínalo svoji žízeň i napájelo dobytek zde ustájený. Studánka na Pastvisku, Kounickách, sloužila zemědělcům při žních jednak k pití, jednak k namáčení slaměných povřísel, aby se netrhala při vázání snopů obilí. Využíval ji i obecní pastýř. Vody využívají i kočující včelaři pro svoje včelstva. Jiná studánka v Hardalínech dříve pod el. vedením na bařinách napájela žíznivé cestující i pracující na polích svou studenou a lahodnou vodou, kterou ke svému životu nutně potřebovali i partyzáni za 2. světové války, kteří se ukrývali v nedalekých krytech, bunkrech na břehu v lese nad Neslovicemi. Jiné studánky byly udržovány a sloužily svojí pramenitou vodou cestujícím ať při cestě do Ivančic (v Syslicích) při Úzké cestě (dnes Vinohrad) nad sádkami nebo u potoka v Martálích směrem ke Stříbskému mlýnu.
 • Kultura: ostatková zábava s tombolou, taneční zábava, velikonoční zábava, hody, Babské hody, fotbalový zápas na velikonoční pondělí na hřišti u divadla (hřiště ze 3 stran obklopené lesem).
 • Obec má 299 obyvatel.

 

 

ROK 1984

 

 • Hlínský katastr byl rozkouskován na sta drobných políček před založením JZD v r. 1958. tato políčka se nacházela v různých částech tzv. tratích, která měla svá jména a pro dnešní generaci dosti zajímavá a neobvyklá. Scelením políček ve větší hony došlo ke snazšímu obdělávání strojovému. Dnes se již některých názvů neužívá a proto nebude na škodu pro budoucnost zaznamenat asi 39 tratí: Kounická, Zajíček, Kozí horky, Úzký (houzký), Vosečí, Ouvary, Pod ouvarama, Liščí, Honce, Pod honcem, Pustý, Latinky, Kopaniny, Špidleny, Dlouhé Kopaniny, Stojáky, Hardalinský, Hardaliny, Neslovická, Hlinky, Roviny, Obecňák, Zahrádky, Záhumenice, Podevsí, Bakalář, Polí, Netožil, Flešor, Martinky,Vrbí, Sádky, Martál, Stará hora, Horní starý, Spodní starý, Volovský, Veselá hora, Štětky, Putnar, Polák.
 • Velké sucho, voda byla dovážena a její odběr byl regulován, zákaz zalévání z veřejných studní, hodně vichřicí a polomů, poškození stromů v lesích hlínských
 • oprava požární zbrojnice, výměna oken, nová fasáda, nátěry vrat
 • zakoupena nová rozhlasová ústředna vč. magnetofonu v hodnotě 30 000,- Kčs.
 • Odvoz popela službami města Ivančice zahájen v naší obci 9.3.1984. Značná část obyvatelstva znešvařovala odlehlá místa v okolí obce odpadem. Zavedením pravidelného odvozu popela každý pátek v topném období a v letním období 1x za 14 dní snad přestane znečisťování okolí obce.
 • 298 obyvatel, narodily se 3 děti a 4 lidé zemřeli.
 • Kultura: mladé hody, babské hody, maškarní zábava, dětský karneval, tradiční hody rozmarýnové, zájezd do Moravského krasu (hasiči).

 

 

ROK 1985

 

 • Kultura: hody, ostatková zábava se nekonala z důvodů oprav v místním pohostinství.
 • V obci žije 300 občanů, narodilo se 5 dětí a zemřelo 6 osob. 120 domů, z toho 8 domů je neobydleno, 13 domů slouží spíše jako chalupy.

 

 

ROK 1986

 

 

 • Volby do MNV – celkem 42 poslanců z Hlíny, Kratochvíly a Nezloviv. Novým předsedou byl zvolen Vilém Jandera z Nezloviv a tajemníkem Jaroslav procházka z Hlíny. Předsedou Občanského výboru na Hlíně je Miloš Dostalý.
 • Zasklívání oken u čekárny autobusu, úpravy chodníků na Kozích horkách, udržovací práce na budově bývalé obecní školy.
 • V obci je 6 včelařů se 44 včelstvy.
 • Kultura: oslava MDŽ, velikonoční zábava, hody, branná hra Plamen mladých požárníků.
 • 288 obyvatel, 1 dítě se narodilo a 12 lidí zemřelo.

 

 

 

ROK 1987

 

 • Zima byla mírná, málo sněhu, počasí bez zvláštních výkyvů a pohrom
 • Velká úroda jahod a ostatního drobného ovoce, málo švestek
 • Předseda OV na Hlíně je pan Miloš Dostalý
 • V obci již od roku 1957 funguje prodejna Jednoty. Zásobování je uspokojivé, 1x týdně z Brna dováženo. Pro příklad uvádím ceny: kýta 60,- Kčs, plecko 40,- Kčs, 1 kg másla 40,- Kčs, svíčková 90,- Kčs, 1 kg cukru krystal 7,30,- Kčs, 1 kg mouky 3,80,- Kčs, 1 kg chleba 2,10,- Kčs, 1 l mléka 2,- Kčs.
 • Pohostinství – Jednota v č.p. 35: pivo čepované Starobrno 2,50,- Kčs, sodovka 0,80,- Kčs, 1 l rumu 80,- Kčs.
 • Byla dokončena výstavba drůbežárny v areálu JZD.
 • Občané většinou udržují a pečují o své domy v pořádku, 1x za rok opraví omítky, vylíčí, pečují o předzahrádky. Výjimečně přestárlí a několik málo nepořádných občanů (alkoholiků) nedbá o pěkný vzhled svých domů.
 • V neděli 15.11. v poledne došlo k požáru stohu slámy, který zavinily školní děti. Škoda 30 000,- Kčs.
 • Započala výstavba chodníků na Kozích horkách.
 • V obci je 13 telefonních účastníků a veřejná hovorna je č.p. 65.
 • Doprava z obce a do obce: autobusem z Hlíny přímo do Brna, nebo do Zastávka a do Tetčic, pak přestup na vlak, nebo pěšky do Silůvek na vlak asi ½ hodiny.
 • 36 lidí vlastní na Hlíně automobil a 22 má motocykl.
 • Akce pořádané: Oslava 1. máje (v Ivančicích), oslava MDŽ v místním pohostinství, lampiónový průvod n a Hlínský kopec, kde byla zapálena vatra (u příležitosti osvobození naší obce Rudou Armádou), Ostatková zábava v pohostinství, Maškarní ples, fotbalové utkání na hřišti U divadla
 • V obci žije 270 obyvatel, z toho 71 dětí

 

 

 

ROK 1988

 

 • Sucho, málo deštivých dní, málo hub a sena
 • Akce: MDŽ oslava, 1. máj, lampiónový průvod, Pouť Sv. Kunhuty. Česká svaz požární ochrany opět uspořádal ostatkovou zábavu, maškarní merendu, hody a divadelní představení v přírodě s názvem „Tulák“ a také zájezd do Lednice a okolí pro děti
 • V obci žije 264 obyvatel.

 

ROK 1989

 

 • Mírné počasí, málo srážek, asi 30 cm sněhu.
 • Bylo nařízeno šetřit s vodou, přes den byly obecní studny zavřené.
 • Akce: ostatková a velikonoční zábava, hody
 • Místní NV úřaduje ve zchátralé najmuté budově u Průšů, obecní knihovna je v požární zbrojnici, Pionýři a Svazáci se scházejí v propůjčené budově JZD.
 • Většina zbylých třešňových alejí byla vykácena, švestky ani třešně již nikdo nevykupuje, jak tomu bylo dříve.
 • Počet obyvatel je 258.

 

 

ROK 1990

 

 • Národní výbor byl převeden zpět na Hlínu a osamostatnil se od MNV Neslovice, do čela NV byl zvolen pan Milan Hošek.
 • Málo deště, v létě a na podzim byla obecní studna opět uzavírána a šetřilo se s vodou, v zimě málo sněhu.
 • Volby do obecního úřadu Hlína – 188 voličů zvolilo 9 členů do obecního zastupitelstva, starosta Vladislav Vašulín a místostarosta Milan Hošek.
 • Obec má 246 obyvatel.

 

Novinky

„Naučné prvky pro děti“

Obec Hlína v roce 2021 dokončila projekt Naučné prvky pro děti. Obec na projekt obdržela účelový finanční dar výši 55.000,- Kč od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci realizace společného projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“, který byl podpořen z grantu Podpora regionů.Náplní projektu byla instalace naučných prvků pro děti u dětského hřiště za obecním úřadem a u rozhledny Vl.Menšíka od společnosti AWOCADO s.r.o., v celkových nákladech 61 105,- Kč vč. DPH. Instalaci provedli zaměstnanci obce.
Realizací projektu došlo v obci k zvýšení přitažlivosti jednotlivých areálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu že se jedná o naučné prvky zaměřené na přírodu zároveň zvyšujeme úroveň znalostí u nejmladší generace.Tento projekt bylo možné uskutečnit díky dlouholeté dobré regionální spolupráci obce Hlína, Nadace ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Mikroregionu Ivančicko. Našim partnerům tímto děkujeme za spolupráci a podporu.

www.aktivnizona.cz/cs/uvod

 

                                                                                                                                                          
 
                                                       
Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies