Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                         

Obec Hlína  OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č.4/2004, kterou se stanovuje místní poplatek ze psů.

Zastupitelstvo obce Hlína se dne 27.1.2004 usneslo vydat podle ust. § 84, odst.2, písm.i) a ust. § 10, písm.d) zák.č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a na základě ust. § 14, odst.2 zák.č.565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“), kterou se stanovuje místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

Čl. 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Vyhláška upravuje podrobnosti vybírání místního poplatku ze psů.
 2. Správu poplatku vykonává Obec Hlína, řízení ve věcech poplatků provádí Obecní úřad Hlína podle zvláštních předpisů (1).

Čl. 2
POPLATNÍK POPLATKU
1. Poplatníkem poplatku je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
2. Poplatek se platí obci Hlína, má-li na jeho území poplatník trvalý pobyt nebo sídlo.
3. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Poplatek bude v takovém případě vypočten v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Čl. 3
PŘEDMĚT POPLATKU
 1. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 4
OHLAŠOVACÍ POVINNOST
1. Poplatník poplatku je povinen oznámit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku (dle čl.2, odst.2 této vyhlášky).
 2. Poplatník poplatku je povinen ohlásit správci poplatku skutečnosti mající vliv na výši poplatku, jakož i zánik poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo.

Čl. 5
SAZBA POPLATKU
1. Sazba poplatku činí za kalendářní rok a za jednoho psa 70,- Kč.
2. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu činí 50,- Kč.
3. U druhého a každého dalšího psa staršího 3 měsíců se sazba poplatku stanovená touto vyhláškou zvyšuje o 50 %.
 4. V případě držení psa po dobu kratší než 1 rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Čl. 6
SPLATNOST POPLATKU
1. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.března příslušného kalendářního roku.
2. V případě vzniku poplatkové povinnosti po tomto dni v důsledku změny trvalého pobytu nebo sídla, příp. držení psa staršího 3 měsíců, je poměrná část poplatku splatná do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy k této změně došlo.

Čl. 7
OSVOBOZENÍ OD POPLATKU
1. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná (2) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu (3), osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (4).
2. Skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik nároku na osvobození od poplatku prokáže poplatník správci poplatku do 25.února příslušného kalendářního roku. V případě, že rozhodná skutečnost nastane po tomto dni, je poplatník povinen ji prokázat do 15 dnů měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k této skutečnosti došlo.

Čl. 8
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
3. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 9
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.2.2004.
2. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/1991 o místních poplatcích.
3. Do této vyhlášky může nahlédnout každý občan na Obecním úřadě Hlína.

Dostalý Miloš Vašulín Vladislav
starosta místostarosta
___________________________________________________________________________(1) zák.č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
(2) vyhl.č.284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(3) zák.č.100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(4) např.zák.č.449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů


Provozováno CMS / Eshop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu