Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                         

Obec Hlína OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

č.3/2004, kterou se stanovuje místní poplatek za užívání veřejného prostranství.

Zastupitelstvo Obce Hlína se dne 27.1.2004 usneslo vydat podle ust. § 84, odst.2, písm.i) a ust. § 10, písm.d) zák.č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ust. § 14, odst.2 zák.č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“), kterou se stanovuje místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

Čl. 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Vyhláška upravuje podrobnosti vybírání místního poplatku za užívání veřejného prostranství (1) způsobem uvedeným v této vyhlášce.
2. Veřejným prostranstvím se rozumí lokality, které jsou přístupné každému bez omezení. Jsou to obecní komunikace a pozemky, náves, chodníky, ulice, veřejná zeleň a parky.
3. Zvláštním užíváním veřejného prostranství se rozumí
a) provádění výkopových prací
b) umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb
c) umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
d) umístění stavebních nebo reklamních zařízení
e) umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
f) umístění skládek
g) vyhrazení trvalého parkovacího místa
h) užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby
tvorby filmových a televizních děl.
4. Správu poplatku vykonává Obec Hlína, řízení ve věcech poplatků provádí Obecní úřad Hlína podle zvláštních předpisů (2).

Čl. 2
POPLATNÍK POPLATKU
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství na území obce Hlína způsobem uvedeným v čl.1, odst.3, písm.a) – h) této vyhlášky.

Čl. 3
OHLAŠOVACÍ POVINNOST
1. Poplatník poplatku je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství , které podléhá poplatku, nejpozději ve lhůtě 8 dnů před započetím zvláštního užívání.
2. Poplatník poplatku je povinen oznámit správci poplatku ukončení užívání veřejného prostranství, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne skončení užívání.

Čl. 4
SAZBA POPLATKU
1. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství způsoby uvedenými v čl.1 vyhlášky činí :
a) za provádění výkopových prací 2,- Kč/m2/den
b) za umístění dočasných staveb sloužících k poskytování prodeje a služeb 2,- Kč/m2/den
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 5,- Kč/m2/den
d) za umístění zařízení pro poskytování prodeje 2,- Kč/m2/den
e) za umístění reklamních zařízení 200,- Kč/m2/rok
f) za umístění stavebních zařízení 5,- Kč/m2/den
g) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí 2,- Kč/m2/den
h) za umístění skládek staveb.materiálu po dobu platnosti staveb.povolení 2,- Kč/m2/den
i) za umístění ostatních skládek 5,- Kč/m2/den
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
- pro osobní automobily bez přívěsu 120,- Kč/rok
- nákladní automobily bez přívěsu 600,- Kč/rok
k) za užívání veřejného prostranství podle čl.1, odst.3, písm.h) 5,- Kč/m2/den
2. Výše uvedené sazby jsou za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a za každý i započatý den.

Čl. 5
SPLATNOST POPLATKU
1. Poplatek za provádění výkopových prací je splatný jednorázově, a to nejpozději ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy poplatník oznámil správci poplatku ukončení tohoto užívání veřejného prostranství.
2. Poplatek za umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje a služeb je splatný denně za každý den užívání veřejného prostranství.
3. Poplatek za umístění reklamních zařízení je splatný jednorázově v den vzniku poplatkové povinnosti.
4. Poplatek za umístění stavebních zařízení, za umístění skládek stavebního materiálu v době platnosti stavebního povolení a za umístění ostatních skládek je splatný měsíčně ve lhůtě 8 dnů od začátku následujícího měsíce.
5. Poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa je splatný jednorázově v den vydání příslušného rozhodnutí o zřízení trvalého parkovacího místa.
6. Poplatek za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní nebo reklamní akce nebo potřeby filmových a televizních děl je splatný jednorázově v den vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 6
OSVOBOZENÍ OD POPLATKU
1. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
2. Pořadatel doloží ve lhůtě 5 dnů ode dne ukončení akce použití výtěžku.
2. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené (3).

Čl. 7
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
3. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 8
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.2004.
2. Do této vyhlášky může nahlédnout každý občan na Obecním úřadě Hlína.
3. Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 1 z roku 1991.

Dostalý Miloš Vladislav Vašulín
starosta místostarosta
_______________________________________________________________
(1) zák.č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(2) zák.č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
(3) zák.č.100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Provozováno CMS / Eshop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu