Obec Hlína u Ivančic

OÚ Hlína, adresa: Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice, tel.: 546 421 129, fax: 546 410 205, e-mail: obec-hlina@brnensko.com, ou.hlina@worldonline.cz, web: www.obec-hlina.brnensko.com

                                                                                                    POZOR!!! Od 4.3.2023 rozhledna Vladimíra Menšíka otevřena soboty, neděle a svátky , vždy od 10.00 do 17.00 hod.                             

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Oficiální název : Obec Hlína

Důvod a způsob založení:

Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

Půvabná obec položená na temeni Hlínského kopce s nadmořskou výškou 449 m, jednoho z posledních výběžků Českomoravské vrchoviny, spadajícího do Dyjsko-Svrateckého úvalu, s pěkným výhledem na Pálavu a část jižní Moravy. Hlína je velmi starou osadou o čem svědčí i archeologické vykopávky. Byly zde nalezeny kamenné sekery a dláta svědčící o osídlení již ve starší a mladší době kamenné, železné šípy z doby železné a 1335 českých a moravských mincí z 11. století, které se našly zakopané na poli v roce 1865. Od roku 1206 zde byl kostel, který časem zpustl. Roku 1793 byl zbořen a vystaven nový kostel svaté Kunhuty. Hlína má jednu z nejstarších pečetí v okrese, pochází z roku 1600 a znázorňuje hrozen a kosíř.  

Organizační struktura:

Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. Orgány obce jsou: zastupitelstvo obce, starosta, místostarosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva obce jsou výbory. Obec může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat organizační složky obce bez právní subjektivity a právnické osoby. 

 

starosta

Miloš Dostalý

       723 095 552        

místostarosta

Kamil Uj

      606 472 500                         

místostarosta

Bc.Richard Nesvačil

     724 291 156    

předseda finančního výboru    

Tomáš Hošek Dis.

  724 079 535      

 předseda kontrolního výboru

Ing.Miroslav Pacholík

 602 565 850       

člen zastupitelstva      

Milan Hošek

             724 079 536               

člen zastupitelstva

Jaromír Kocáb

        607 907 903            

člen zastupitelstva  

Marie Čechová 

       723 479 046            

člen zastupitelstva

Ing. Jana Čechová 

606 819 287   

 

Kontaktní spojení:
Sídlo: 664 91, Hlína 19, pošta Ivančice

telefon: 546 421 129, 723 095 552, 546 410 205

fax: 546 410 205

     OÚ Hlína - Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice

 

web:

www.obec.hlina.cz 

 

správce webových stránek - Miloš Dostalý, Gabriela Nosková, Pavla Hošková

kontakt: ou.hlina@worldonline.cz.cz

 

tel.:

546 421 129, 723 095 552

fax:

546 410 205

e-mail, E-PODATELNA:

ou.hlina@worldonline.cz 

úřední hodiny 

 

 

 

admin. pracovnice OÚ Hlína Bc. Gabriela Nosková  

pondělí:  16:00 - 18:00

středa:    8.30-11.30           13:00  -  18:00

pátek:     16:00 - 19:00

 

tel.: 546 410 205

 

Případné platby můžete poukázat : KB Brno venkov, 14824641/0100

IČO : 00488135

DIČ : CZ00488135

Obec není plátcem DPH

 

Rozpočet obce:

Více v sekci: Vyhlášky a rozpočet obce:   www.obec-hlina.cz/43318/rozpocet-obce/

 Žádosti o informace


Lze podávat:.

o       telefonicky na tel. číslech 546 421 129, 723 095 552, 546 410 205

o       elektronicky v el. podatelně - ou.hlina@worldonline.cz

o       faxem na tel. číslo 546 410 205

o       písemně na adresu Obecní úřad Hlína, Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice

o       osobně: na OÚ Hlína v úředních hodinách

 

  Obec Hlína zveřejňuje informace následujícími způsoby:

o       na úřední desce: u obecního úřadu na Hlíně

o       na internetové úřední desce: hlina.imunis.cz/edeska/

o       na Obecním úřadě Hlína  v úředních hodinách

    Pravidla poskytování dotací z rozpočtu obce Hlína

      -  znění pravidel

        -   žádost o poskytnutí dotace

       -   vzor smlouvy o poskytnutí dotace

 

Příjem žádostí a dalších podání

Podání lze učinit osobně v budově Obecního úřadu, elektronicky  v el. podatelně obce nebo písemně na adresu: Obecní úřad Hlína, Hlína 19, 664 91 pošta Ivančice.

 Nejdůležitější předpisy:

    Obecní úřad jako orgán místní samosprávy se ve svém jednání řídí kromě jiných i předpisy a  zákony:

 • Zákon o obcích č.128/2000 Sb.
 • Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 256/1992 Sb. O ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • Zákon č. 148/1998 Sb. O ochraně utajovaných skutečností
 • Zákon č. 509/1991 Sb. Občanský zákoník
 • Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník
 • Zákon č. 491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev v obcích
 • Vyhlášky OÚ Hlína

     Sazebník úhrad:

 • Hlášení v místním rozhlase: 50,- Kč
 • Poplatek za psa na 1 rok: 70,- Kč, důchodce: 50,-Kč
 • Poplatek za odvoz odpadu: 650,- Kč/rok, děti a mládež do 18 let 450,- Kč/rok
 • Nájem hrobového místa na hřbitově: hrob 40,- Kč/rok, dvojhrob 80,- Kč/rok, uvedené ceny platí na 10 let dopředu.

     Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.:

          Je k nahlédnutí v odkaze: Vyhlášky, rozpočet - výroční zprávy

     Licenční smlouvy, organizace zřízené obci:

         Obec Hlína nevede žádné licenční smlouvy.Rovněž není zřizovatelem žádné z organizací.

        Opravné prostředky:

      Opravné prostředky proti rozhodnutí OÚ se podávají v odvolací lhůtě 15 dnů na OÚ Hlína.

      Úřad do 15 dnů rozhodne o odvolání.

      Rozhodnutí o odvolání není konečné a lze se proti němu odvolat ke KÚ Jmk.

    Formuláře:

     Jsou k vyzvednutí na OÚ Hlína nebo na MěÚ Ivančice.

     Potřebné formuláře lze také nalézt na portálu veřejné správy a dále na www.form.cz/.

    Návody na řešení nejrůznějších životních situací:

    Informace lze získat přímo od pracovníků OÚ Hlína nebo na MěÚ Ivančice.

    A také na webových stránkách - portálu veřejné správy, Státní sociální podpora: 

    www.mpsv.cz/cs/2portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place

        

 

Novinky

„Naučné prvky pro děti“

Obec Hlína v roce 2021 dokončila projekt Naučné prvky pro děti. Obec na projekt obdržela účelový finanční dar výši 55.000,- Kč od Nadace ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko v rámci realizace společného projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2021“, který byl podpořen z grantu Podpora regionů.Náplní projektu byla instalace naučných prvků pro děti u dětského hřiště za obecním úřadem a u rozhledny Vl.Menšíka od společnosti AWOCADO s.r.o., v celkových nákladech 61 105,- Kč vč. DPH. Instalaci provedli zaměstnanci obce.
Realizací projektu došlo v obci k zvýšení přitažlivosti jednotlivých areálů pro návštěvníky. Vzhledem k tomu že se jedná o naučné prvky zaměřené na přírodu zároveň zvyšujeme úroveň znalostí u nejmladší generace.Tento projekt bylo možné uskutečnit díky dlouholeté dobré regionální spolupráci obce Hlína, Nadace ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany a Mikroregionu Ivančicko. Našim partnerům tímto děkujeme za spolupráci a podporu.

www.aktivnizona.cz/cs/uvod

 

                                                                                                                                                          
 
                                                       
Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies